Logo

หลักสูตรคณะครุศาสตร์

หลักสูตรคณะครุศาสตร์

1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา

2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย

 

ปรัชญา
“สร้างครูดี   พัฒนาคน สร้างชุมชน พัฒนาชาติ”
เอกลักษณ์
ผลิตครูมืออาชีพ”

ผลิตครูมืออาชีพ หมายถึง คณะครุศาสตร์ มีความเป็นเลิศทางด้านการผลิตครูที่มีความรู้ ทักษะการสอน ที่สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู

คณะครุศาสตร์ได้กำหนดให้สาขาการศึกษาปฐมวัยเป็นสาขาที่เป็นเอกลักษณ์โดย คณะเปิดโอกาสให้คณาจารย์ให้ความคิดเห็น และมีระบบกลไกการดำเนินงานของสาขาจนเกิดผลงานเชิงประจักษ์ด้านการเรียนการ สอนเป็น good practice โดยนักศึกษาได้รับรางวัลระดับชาติ  คือ นางสาวพรพรรณ  จิรวัฒนา กิตติ ได้รับรางวัลจากการประกวดการเล่านิทานสำหรับเด็กปฐมวัย ระดับประเทศ ถ้วยรางวัลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ และเกียรติบัตร

อัตลักษณ์
ซื่อสัตย์  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  ชิดชูจิตอาสา  นำพาสู่ครูมืออาชีพ”
วิสัยทัศน์

ภายในปี  2561  คณะครุศาสตร์จะพัฒนาให้ทุกโปรแกรมวิชาจัดผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้ สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น และตอบสนองต่อทิศทางการพัฒนาการศึกษา

พันธกิจ

1.  ผลิตบัณฑิตที่มุ่งสร้างอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของคณะครุศาสตร์ด้วยการเน้นคุณภาพบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับสากล  ซื่อสัตย์  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  ก้าวสู่ ครูมืออาชีพ จิตสาธารณะ

2.  วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ที่จะจำเป็นและประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น โดยบูรณาการศาสตร์ทางการศึกษาเพื่อแก้ปัญหาของพื้นที่และนำไปใช้ประโยชน์ได้ อย่างแท้จริง

3.  ให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดความรู้ นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ทางการศึกษา ที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคมและประเทศชาติ

4.  เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู รวมทั้งพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับ การเป็นวิชาชีพขั้นสูง

5.  สืบสานส่งเสริมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนและสังคม

6.  เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่น ของชาติ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย

7.  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาลและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วัตถุประสงค์
เพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะครุศาสตร์ จึงกำหนดวัตถุประสงค์ที่สำคัญในการดำเนินงาน ดังนี้
  1. เพื่อผลิตบัณฑิตครูและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา โดยมุ่งเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและเจตคติทางวิชาชีพ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี ความสุข
  2. เพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ปรับปรุง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
  3. เพื่อให้ชุมชนและท้องถิ่นสามารถพึ่งตนเองได้โดยการสนับสนุนด้านการบริการวิชาการ พร้อมทั้งส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย
  4. เพื่อพัฒนาศักยภาพขององค์กรอย่างต่อเนื่องตามหลักการบริหารจัดการองค์กรที่ดี เพื่อรองรับและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ
ยุทธศาสตร์

1.  บัณฑิตมีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพครู

2.  ผลงานวิจัยตอบสนองความต้องการและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น และประเทศมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

3.  เป็นที่พึ่งของชุมชน สังคม ด้านองค์ความรู้ ที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ทางการศึกษา

4.  เป็นผู้นำในการเสริมสร้างความเข้มแข็งการพัฒนาวิชาชีพครู คุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา

5.  เป็นผู้นำในการน้อมนำโครงการพระราชดำริ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สังคม

6.  บุคลากรและนักศึกษามีบทบาทในการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และถ่ายทอดสู่สากล

 7.  ระบบการบริหารคณะครุศาสตร์ มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Phetchaburi Rajabhat University (PBRU) 38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032-493-300-6 และ 032-708605 โทรสาร. 032-493-308, info@pbru.ac.th