คณะครุศาสตร์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาพลศึกษา 

ประธานสาขา : อาจารย์ธำรง  บุญพรหม

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : ครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพลศึกษา

ชื่อย่อ : ค.บ.(พลศึกษา)

ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education (Physical  Education)

ชื่อย่อ : B.Ed. (Physical  Education)

จำนวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร : ไม่น้อยกว่า 166 หน่วยกิต

กิจกรรมเสริมหลักสูตร : -

การจัดการศึกษา :  เปิดสอนภาคปกติ

ระยะเวลาตลอดหลักสูตร : 5 ปี (10 ภาคการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร :  ภาคปกติ 10,000     บาท

ตัวอย่างรายวิชาที่เรียน

-                   กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา

-                   วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว

-                   สรีรวิทยาการออกกำลังกาย

-                   จิตวิทยาการกีฬา

-                   การจัดการและบริหารพลศึกษา

-                   หลักการและการฝึกกีฬา

-                   การบาดเจ็บทางการกีฬา

-                   ผู้นำนันทนาการและการอยู่ค่ายพักแรม

-                   การสอนทางกีฬา

-                   การจัดการเรียนรู้พลศึกษา

-                   การทดสอบและการประเมินผลทางพลศึกษา

-                   การจัดการเรียนรู้พลศึกษา

-                   การศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาแบบเรียนรวม

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

-                   สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมตอนปลาย

คุณนิสัยของผู้ศึกษาสาขาพลศึกษา

-                   มีความรักและศรัทธาในความเป็นครู  รักในกีฬาและการออกกำลังกาย มีความอดทนและระเบียบวินัย

บัณฑิตสาขาวิชาพลศึกษาทำงานอะไรได้บ้าง

  1. ครูพลศึกษา
  2. ผู้ฝึกสอนกีฬา
  3. ผู้ตัดสินกีฬา

เบอร์โทร : 032  493  267

http://edu.pbru.ac.th

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account