คณะครุศาสตร์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาการศึกษาปฐมวัย 

ประธานสาขาวิชา อาจารย์ชนาธิป  บุปผามาศ 

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย            :  ครุศาสตรบัณฑิต  สาขาการศึกษาปฐมวัย

ชื่อย่อ                :  ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)

ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education in  Childhood Education

ชื่อย่อ :  B.Ed. (Early  Childhood  Education)

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร :  ไม่น้อยกว่า 168  หน่วยกิต

กิจกรรมเสริมหลักสูตร :-

การจัดการศึกษา :  เปิดสอนภาคปกติ 

ระยะเวลาตลอดหลักสูตร : 5 ปี ( 10 ภาคการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 100,000 บาท ภาคการศึกษาละ  10,000     บาท

ตัวอย่างรายวิชาที่เรียน

- การศึกษาปฐมวัย

- จิตวิทยาพัฒนาการและการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย

- การพัฒนาภาษาของเด็กปฐมวัย

- สังคมศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย

- สื่อสร้างสรรค์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย

- หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

- ดนตรีและการเคลื่อนไหวสำหรับเด็กปฐมวัย

- การศึกษาพฤติกรรมเด็กปฐมวัย

- การเตรียมความพร้อมเพื่อการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย

- หนังสือสำหรับเด็ก

- คอมพิวเตอร์สำหรับเด็กปฐมวัย

- การให้การศึกษาและการมีส่วนร่วมของพ่อแม่

- การวัดและการประเมินเด็กปฐมวัย

- งานวิจัยในชั้นเรียนเด็กปฐมวัย

- วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย

- ทักษะการคิดสำหรับเด็กปฐมวัย

- จริยธรรมสำหรับเด็กปฐมวัย

- การบริหารสถานศึกษาปฐมวัย

- ศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย

- หุ่นและนิทานสำหรับเด็กปฐมวัย

-คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย

-กิจกรรมการละครสำหรับเด็กปฐมวัย

- การละเล่นเครื่องดนตรีสำหรับเด็กปฐมวัย

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต่อ

-                   สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

คุณนิสัยของนักศึกษาปฐมวัย

-                   รักเด็ก  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รักในความเป็นครู

บัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยทำงานอะไรบ้าง

  1. ครูสอนระดับปฐมวัย
  2. เป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัย
  3. เจ้าของ / ผู้รับใบอนุญาตในสถานศึกษาปฐมวัย
  4. นักวิชาการศึกษาด้านการศึกษาปฐมวัย

เบอร์โทร : 032  493  267

Website : http://edu.pbru.ac.th

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account