คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

ประธานสาขา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนีย์  ศิริไชย

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ชื่อย่อ : วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล)

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering  Program  in  Mechanical

ชื่อย่อ : B.Eng. (Software  Engineering)

หลักสูตรผ่านการรับรองจาก สภาวิชาชีพ(กว.) ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2555

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร : ไม่น้อยกว่า 135  หน่วยกิต

กิจกรรเสริมหลักสูตร :  -

การจัดการศึกษา : ภาคปกติ 4 ปี (8 ภาคการศึกษา)

ภาคนอกเวลา 4 ปี (12 ภาคการศึกษา)  เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์

ค่าใช้จ่ายตลอหลักสูตร :  ภาคปกติ       144,000 บาท(ภาคการศึกษาละ 18,000 บาท)

ภาคนอกเวลา  240,000   บาท (ภาคการศึกษาละ 20,000 บาท)

ตัวอย่างรายวิชาที่เรียน

-                   กลุ่มวิชาพิ้นฐานคณิตฯ-วิทย์ฯ  จำนวน  21 หน่วยกิต (ตามเกณฑ์ กว.)

-                   กลุ่มวิชาพื้นฐานวิศวกรรม    จำนวน 37 หน่วยกิต (ตามเกณฑ์ กว.)

-                   กลุ่มวิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกล  จำนวน 50 หน่วยกิต (ตามเกณฑ์ กว.)

-                   กลุ่มวิชาเลือกบังคับ           จำนวน  9  หน่วยกิต

-                   กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา           จำนวน  6  หน่วยกิต

-                   การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงคอมโพแนนต์

-                   การบริหารและการจัดเก็บผลผลิตจากการพัฒนาซอฟต์แวร์

-                   การทวนสอบและการทดสอบซอฟต์แวร์

-                   การจัดการโครงงานซอฟต์แวร์

-                   เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์

-                   งานวิจัยทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์

-                   สัมมนาทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

-สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์-คณิต ,ศิลป์-คำนวณ  และ ปวช. สาขาที่เกี่ยวข้อง

ปวส.สาขาที่เกี่ยวข้อง(เทียบโอน 3 ปี)

คุณลักษณะของนักศึกษาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำนักงาน

เคร่งครัดในระเบียบวินัย  ขยัน  อดทน มีความถนัดในวิชาคณิตศาสตร์

บัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ทำงานอะไรได้บ้าง

-ตำแหน่งวิศวกร  ในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในภาคอุตสาหกรรม

- อาจารย์สอนในระดับอุดมศึกษา

-ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท

-ประกอบธุรกิจส่วนตัว

วิศวกรเครื่องกลประจำโรงงาน (ภาครัฐ และเอกชน) เปิดบริษัทรับงานออกแบบด้านเครื่องกล

หมายเลขโทรศัพท์ 032-414 455 มือถือ 081 939 9069 (รศ.อุทัย   ผ่องรัศมี)

เว็บไซต์   http:// it.pbru.ac.th

หมายเหตุ บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษารุ่นที่ 1-2 สอบใบกอบวิชาชีพได้ 10 คน และทำงานในตำแหน่งวิศวกรรมเครื่องกลทุกคน

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร

ประธานสาขาวิชา         :  ดร.ปาณิศา  แก้วสวัสดิ์

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย        :  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร

ชื่อย่อ             :  วศ.บ. (วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร)

ภาษาอังกฤษ     :  Bachelor of Engineering (Information and Communication Engineering)

ชื่อย่อ             :  B.Eng. (Information and Communication Engineering)

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร     :  153  หน่วยกิต

หลักสูตรผ่านการรับรองจาก        :  สภาวิศวกร ในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร

กิจกรรมหลักสูตร -  ศึกษาดูงานและฝึกประสบการณ์วิชาชีพในหน่วยงานและบริษัทด้านระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร

-  อบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับการสอบ CCNA Certificate ของ

บริษัท cisco

-  ห้องปฏิบัติการด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารที่ทันสมัยตาม

ข้อกำหนดของสภาวิศวกร

การจัดการศึกษา                    :  ภาคปกติ 4 ปี (8 ภาคการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร            : ภาคปกติ 120,000 บาท (ภาคการศึกษาละ 15,000 บาท)

: ภาคนอกเวลา 136,000 บาท (ภาคการศึกษาละ 17,000 บาท)

ตัวอย่างรายวิชาที่เรียน

-                   เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการจัดการ

-                   ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

-                   การออกแบบฐานข้อมูล

-                   หลักการสื่อสาร

-                   ระบบสื่อสารใยแสง

-                   วิศวกรรมไมโครเวฟ

-                   วิศวกรรมสายอากาศ

-                   เครือข่ายไร้สายและเคลื่อนที่

-                   การพัฒนาแอปพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

-                   การเขียนโปรแกรมอินเตอร์เน็ตและการประยุกต์โดยรูปแบบเว็บ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์-คณิต และศิลป์-คำนวณ ปวช. และปวส.สาขาที่เกี่ยวข้อง

คุณลักษณะของนักศึกษาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร

-                   มีความเชี่ยวชาญด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายการสื่อสารโทรคมนาคม

-                   มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

บัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสารทำงานอะไรได้บ้าง

-                   วิศวกรสารสนเทศและการสื่อสาร วิศวกรระบบคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร  วิศวกรพัฒนาโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอร์  วิศวกรออกแบบติดตั้งและดูแลระบบสถานีวิทยุโทรทัศน์

หมายเลขโทรศัพท์ :  ดร.ปาณิศา  แก้วสวัสดิ์           080-2500174

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม     032-405502

Website                   :  http://it.pbru.ac.th/ice9

Facebook       :  https://www.facebook.com/pbru.ice

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 

ประธานสาขา    : อ.กังสดาล   สกุลพงษ์มาลี

ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย                  :         วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)        :         วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมพลังงาน)

ชื่อย่อ (ภาษาไทย)         :         วศ.บ. (วิศวกรรมพลังงาน)

ภาษาอังกฤษ               :         Bachelor of Engineering Program in Energy Engineering

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)      :         B.Eng. (Energy Engineering)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)     :         Bachelor of Engineering (Energy Engineering)

วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะหลักสูตร พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 146 หน่วยกิต 

การจัดการศึกษา ภาคปกติระดับปริญญาตรี 4 ปี (8 ภาคการศึกษา)  

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : ภาคปกติ 120,000 บาท (ภาคการศึกษาละ 15,000 บาท)

ตัวอย่างรายวิชาที่เรียน 

-          พลังงานทดแทน (Renewable Energy)

-          พลังงานที่ยั่งยืน (Sustainable energy)

-          เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy Technology)

-          เทคโนโลยีพลังงานชีวมวล (Biomass Energy Technology)

-          เทคโนโลยีพลังงานลม (Wind Energy Technology)

-          สถิติวิศวกรรม (Engineering Statistics)

-          เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม (Engineering Economics)

-          การออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน (Design of Energy Conservation Buildings)

-          การตรวจวิเคราะห์พลังงาน (Energy Audit)

-          การอนุรักษ์พลังงานและการจัดการพลังงานในอาคาร (Energy Conservation and Management in Buildings)

-          การอนุรักษ์พลังงานและการจัดการพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม (Energy Conservation and Management in Industry)

-          การจัดการพลังงานในระบบขนส่ง (Energy Management in Transportation)

-          การวางแผนและนโยบายพลังงาน (Energy Planning and Policy)

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ศิลป์ - คำนวณ หรือเทียบเท่า หรือผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสายวิชาที่เกี่ยวกับช่างอุตสาหกรรม

คุณลักษณะของนักศึกษาวิศวกรรมพลังงาน

มีความรับผิดชอบ ใฝ่รู้ มีสัมมาคารวะ และมีมนุษยสัมพันธ์

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน

-  นักวิชาการ/นักวิจัย/วิศวกร/ผู้ปฏิบัติงานด้านพลังงานพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

-  งานตรวจสอบการใช้พลังงานและอนุรักษ์พลังงานสำหรับอาคารหรือโรงงานอุตสาหกรรม

-  งานศึกษาวิเคราะห์ระบบพลังงานในอาคารหรือโรงงานอุตสาหกรรม

เจ้าของสถานประกอบการ/บริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีพลังงาน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า 

ประธานสาขาวิชา อาจารย์สุขุม หลานไทย 

ชื่อหลักสูตร ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Electrical Technology

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา ชื่อเต็ม (ไทย)     : วิทยาศาสตรบัณฑิต  (เทคโนโลยีไฟฟ้า)

ชื่อย่อ (ไทย)      : วท.บ. (เทคโนโลยีไฟฟ้า)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)  : Bachelor of Science (Electrical Technology)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)  : B.Sc. (Electrical Technology) 

วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร งานระบบไฟฟ้า และระบบทำความเย็น

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 137 หน่วยกิต 

ระยะเวลาในการเรียน เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ( 8 ภาคการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 96,000 บาท ภาคการศึกษาละ 12,000 บาท 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา 

 1. พนักงานของรัฐ
 2. พนักงานขององค์กรเอกชนและรัฐวิสาหกิจ
 3. พนักงานภาคอุตสาหกรรม
 4. ธุรกิจส่วนตัวในสายงานทางด้านเทคโนโลยีไฟฟ้า

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา 

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

ประกาศณียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (ศึกษาในหลักสูตรเทียบโอน)

บัณฑิตสาขาการไฟฟ้าทำงานอะไรได้บ้าง 

 1. พนักงานของรัฐ
 2. พนักงานขององค์กรเอกชนและรัฐวิสาหกิจ
 3. พนักงานภาคอุตสาหกรรม
 4. ธุรกิจส่วนตัวในสายงานทางด้านเทคโนโลยีไฟฟ้า
 1. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โทรศัพท์/โทรสาร 032 405 502
 2. Face Book Fan Page : Electrical Technology@PBRU
 3. อาจารย์สุขุม หลานไทย โทรศัพท์ 081 166 9111
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์

ประธานสาขา :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เที่ยง  เหมียดไธสง

ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์

ชื่อย่อ : วท.บ.(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์)

ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Science (Computer  Electronics  Technology)

ชื่อย่อ :  B.Sc. (Computer  Electronics Technology)

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร : ไม่น้อยกว่า 136  หน่วยกิต

กิจกรรเสริมหลักสูตร : ศึกษาดูงานนอกสถานที่  วิจัยและพัฒนา (Project) อบรมเชิงปฏิบัติการไม่น้อยกว่า 3 เรื่อง  ฝึกสร้างหุ่นยนต์อัตโนมัติ พร้อมเขียนโปรแกรมควบคุม

การจัดการศึกษา : ภาคปกติ 4 ปี (8 ภาคการศึกษา)

ภาคนอกเวลา 4 ปี (10 ภาคการศึกษา)  เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร :  ภาคปกติ     960,000  (ภาคการศึกษาละ12,000 บาท)

ภาคนอกเวลา  140,000   บาท (ภาคการศึกษาละ 14,000 บาท)

ตัวอย่างรายวิชาที่เรียน

-                   ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า

-                   ปฏิบัติการทฤษฎีวงจรไฟฟ้า

-                   อิเล็กทรอนิกส์ 1

-                   ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ 1

-                   การเขียนโปรแกรมภาษาเบสิก

-                   วงจรดิจิทัล

-                   ปฏิบัติการวงจรดิจิทัล

-                   ระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรม

-                   เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์

-                   ปฏิบัติการเครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์

-                   การวิจัยและพัฒนาทางอิเล็กทรอนิกส์

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเทียบเท่า

คุณลักษณะของนักศึกษาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์

เคร่งครัดในระเบียบวินัย  ขยัน  อดทน

บัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ทำงานอะไรได้บ้าง

- เป็นวิศวกรทางด้านอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์

- หัวหน้างานในโรงงานอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์

- รับราชการครู – อาจารย์ ในวิทยาลัยเทคนิค มหาวิทยาลัย เป็นต้น

- พนักงานรัฐวิสาหกิจ เช่น องค์การโทรศัพท์  การสื่อสารแห่งประเทศไทย

- ศึกษาต่อในระดับปริญญาโททางด้านอิเล็กทรอนิกส์และสาขาที่เกี่ยวข้อง

-โปรแกรมเมอร์

- ประกอบอาชีพอิสระ ทำธุรกิจส่วนตัว ฯลฯ

หมายเลขโทรศัพท์  032  414  455 , 032 493  300 – 7 ต่อ 1261

เว็บไซต์ http: //it.pbru.ac.th

 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ประธานสาขาวิชา:  ดร.สมสุข  แขมคำ

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ชื่อย่อ :   วท.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)

ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science (Industrial  Technology)

ชื่อย่อ : B.Sc. (Computer  Industrial Technology)

การจัดการศึกษา : ภาคปกติ 4 ปี (8  ภาคการศึกษา )

ภาคนอกเวลา 4 ปี (10 ภาคการศึกษา) เรียนวันเสาร์  - อาทิตย์

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : ภาคปกติ  96,0000  บาท (ภาคการศึกษาละ 12,000 บาท)

ภาคนอกเวลา  140,000 บาท (ภาคการศึกษาละ 14,000 บาท)

ตัวอย่างรายวิชาวิชาที่เรียน

 1. เทคโนโลยีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 2. เทคโนโลยีท้องถิ่น
 3. เทคโนโลยีการใช้คอมพิวเตอร์
 4. เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
 5. เทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตในงานอุตสาหกรรม
 6. เทคโนโลยีการจัดการพลังงานสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม
 7. เทคโนโลยีไฟฟ้าในงานอุตสาหกรรม
 8. เทคโนโลยีการออกแบบและเขียนแบบอุตสาหกรรม
 9. เทคโนโลยีเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม
 10. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม

ฯลฯ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

คุณลักษณะของนักศึกษาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เคร่งครัดในระเบียบวินัย  ขยัน  อดทน

บัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทำงานอะไรได้บ้าง

รับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ  นายช่างต่าง ๆ ผู้จัดการโรงงาน  พนักงานรัฐวิสาหกิจ  ทำงานฝ่ายผลิต  บริหารงานด้านอุตสาหกรรม  ควบคุมการผลิตในโรงงาน  ครูอาจารย์  ประกอบอาชีพส่วนตัวได้  ฯลฯ

หมายเลขโทรศัพท์  032  414555 , 081-3069432

เว็บไซต์ http: //it.pbru.ac.th

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน

ประธานสาขาวิชา:  อาจารย์เฉลิมศักดิ์  แก้วเกาะ

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชสถาปัตยกรรมภายใน

ชื่อย่อ :   สถ.บ. (สถาปัตยกรรมภายใน)

ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Architecture Program  in  Interior Architecture

ชื่อย่อ : B………………….. (Interior Architecture)

การจัดการศึกษา : ภาคปกติ 5 ปี (10  ภาคการศึกษา )

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : ภาคปกติ  96,0000  บาท (ภาคการศึกษาละ 12,000 บาท)

ตัวอย่างรายวิชาวิชาที่เรียน

-                  สถาปัตยกรรมภายใน   1

-                   สถาปัตยกรรมภายใน   2

-                   สถาปัตยกรรมภายใน   3

-                   สถาปัตยกรรมภายใน   4

-                   สถาปัตยกรรมภายใน   5

-                   การบริหารโครงการสถาปัตยกรรมภายใน 6

-                   การจัดการงานก่อสร้างทางสถาปัตยกรรมภายใน

-                   แนวความคิดในการออกแบบ

-                   โครงงานสถาปัตยกรรมภายใน

-                   วัสดุและวิธีใช้

-                   ไม้ประดับอาคาร

-                   อุปกรณ์ประกอบอาคาร

-                   การออกแบบระบบภายในอาคาร

-                   การออกแบบเครื่องเรือนระบบสำเร็จรูป

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

คุณลักษณะของนักศึกษาสถาปัตยกรรมภายใน

เป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์   มีระเบียบวินัย  ซื่อสัตย์ สุจริต

บัณฑิตสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน ทำงานอะไรได้บ้าง

..................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

หมายเลขโทรศัพท์  032  414555 , 081-3069432

เว็บไซต์ http: //it.pbru.ac.th

หลักสูตรคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1. หลักสูตรสถาปัยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมภายใน

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์

4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า

5. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน

6. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร

7. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

 

 

จากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็น “คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม” มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

อดีต
     จากภาควิชาหัตถศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป์ คณะวิทยาศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2525 สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงจากภาคเกษตรกรรมมาเป็นอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นตามลำดับ ความต้องการกำลังคนด้านอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น ต่อมาแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535-2539) กรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีการจัดการศึกษาอุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยีโดยขยายการจัดตั้งคณะอุตสาหกรรมศึกษาใน 7 สถาบัน คือ วิทยาลัยครูเพชรบุรี วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา วิทยาลัยครูสุรินทร์ วิทยาลัยครูเลย วิทยาลัยครูกำแพงเพชร วิทยาลัยครูเชียงราย และวิทยาลัยครูสงขลา ได้จัดตั้งคณะกรรมการจัดทำโครงการเสนอต่อคณะกรรมการฝึกหัดครู กรมการฝึกหัดครู สรุปว่า ให้นำโครงการจัดตั้งคณะอุตสาหกรรมศึกษาไปปรับปรุงและนำเสนอให้เปลี่ยนชื่อคณะเป็นคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งได้รับความเห็นชอบให้จัดตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จำนวน 7 สถาบัน และได้เพิ่มเติมวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ และวิทยาลัยครูพระนคร รวมเป็น 9 แห่ง (28 กรกฎาคม 2537) ซึ่งยังไม่ได้เป็นคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อย่างเป็นทางการ
     ใน พ.ศ. 2538 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ประกาศการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้แยกการบริหารมาจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีตำแหน่งรักษาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นคณะลำดับที่ 6 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ต่อมา พ.ศ. 2542 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับแจ้งจากหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้ทำประกาศกฎกระทรวงศึกษาธิการ ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 116 ตอนพิเศษ 79 ง ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2542 เป็น “คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม” อย่างเป็นทางการ
     ในการผลิตบัณฑิตในช่วงเวลาดังกล่าวจะเป็นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ช่างอุตสาหกรรม) และวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) เป็นหลักสูตรต่อเนื่อง ปวส. (2 ปี) ในแขนงวิชาต่างๆ เช่น เทคโนโลยีเครื่องกล, การผลิต, ไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์, ก่อสร้าง ฯ ต่อมาในปี พ.ศ. 2546 กรมการฝึกหัดครูได้อนุมัติให้โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล พัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (โปรแกรมสู่ความเป็นเลิศ) โดยเลขาธิการสภาสถาบันราชภัฏ (ดร.พลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง) เป็นผู้อนุมัติ เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2546 ซึ่งได้พัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2547 แต่ยังไม่สามารถเปิดสอนได้ เนื่องจากสาขาวิชามีเป้าหมายหลักสูตรจะต้องผ่านการรับรองจากสภาวิศวกร (กว.) จนกระทั่ง พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้แยกระบบการบริหารเป็นนิติบุคคล เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงได้นำเสนอหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล (วศ.บ.) ต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (วันที่ 21 พฤศจิกายน 2548) หลักสูตรผ่านการเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) (วันที่ 18 พฤศจิกายน 2549) เห็นชอบ และสภาวิศวกร (กว.) รับรองหลักสูตร เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2550 และในปี พ.ศ. 2552 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดทำโครงการเปลี่ยนชื่อคณะเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเห็นชอบ แต่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษายังไม่เห็นชอบการเปลี่ยนชื่อคณะในครั้งนี้ โดยให้ข้อเสนอแนะว่า บุคลากรสายวิชาการที่สำเร็จการศึกษาทางวิศวกรรมยังมีจำนวนน้อย และจำนวนบุคลากรยังไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรทางวิศวกรรมตลอดจนห้องปฏิบัติการและอาคารสถานที่ยังขาดความพร้อมสำหรับการรองรับการจัดการเรียนการสอนทางวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งต่อมาคณะได้จัดทำแผนพัฒนาการเปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) เพิ่มขึ้นตามแผนการพัฒนาคณะ


                                    IMG 7139 2ENTECH2017NRN 03544 2

ปัจจุบัน
     คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (เปิดรับนักศึกษา พ.ศ. 2549) สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร (เปิดรับนักศึกษา พ.ศ. 2554) ทั้งสองหลักสูตร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสภาวิศวกร (กว.) รับรองหลักสูตร สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน (เปิดรับนักศึกษา พ.ศ. 2555) หลักสูตรนี้จะปรับปรุงหลักสูตรและจะขอใบประกอบวิชาชีพ (ด้านวิศวกรเครื่องกล) ในปี พ.ศ. 2560 ในขณะเดียวกันหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ที่เปิดสอน สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เปิดรับนักศึกษา พ.ศ.2554) สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (เปิดรับนักศึกษา พ.ศ.2554) สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ (เปิดรับนักศึกษา พ.ศ.2554) หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน (เปิดรับนักศึกษา พ.ศ.2557) และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (เปิดรับนักศึกษา พ.ศ.2556) ในช่วงระยะเวลา พ.ศ. 2553-2558 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยท่านอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัต กลิ่นงาม) ได้สนับสนุนบุคลากรที่มีคุณวุฒิทางวิศวกรรมศาสตร์และสนับสนุนครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการและอาคาร สถานที่ ตามเกณฑ์การจัดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีแผนการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) ที่จะเปิดในปี พ.ศ.2561 จำนวน 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ซึ่งเมื่อเปิดหลักสูตรทางวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (2 หลักสูตร) ก็จะปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ต่อไป และในปี พ.ศ.2561 จะเปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วศ.ด.) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ตามแผนพัฒนาการผลิตบัณฑิตในปัจจุบัน-อนาคต ท่านอธิการบดีจึงได้มีแนวคิดให้เปลี่ยนชื่อคณะครั้งที่สอง เมื่อปี พ.ศ.2559 โดยมีคณะกรรมการจัดทำโครงการเปลี่ยนชื่อคณะเป็นครั้งที่สอง ซึ่งได้ทบทวนข้อสังเกตจากคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และได้ศึกษาดูงานคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการจัดทำโครงการเปลี่ยนชื่อคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตามกฎกระทรวง จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2548 มาเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตามกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2560 สั่ง ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ( นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) ซึ่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้ทำกฎกระทรวงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนที่ 23 ก วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
     ผลจากการเปลี่ยนชื่อคณะเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จะส่งผลต่อการผลิตบัณฑิตที่มีใบประกอบวิชาชีพตามศาสตร์ทางวิศวกรรม เพื่อการพัฒนากำลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์และด้านการวิจัยทางเทคโนโลยีและวิศวกรรมให้มีคุณภาพสูงขึ้นในอนาคต
     ในการนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมขอขอบคุณ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ให้การสนับสนุนในการดำเนินการเปลี่ยนชื่อคณะฯ จนประสบความสำเร็จเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นแห่งที่สองของสถาบันอุดมศึกษา

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account