คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1. หลักสูตรสถาปัยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมภายใน

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์

4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า

5. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน

6. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร

7. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

 

 

จากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็น “คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม” มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

อดีต
     จากภาควิชาหัตถศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป์ คณะวิทยาศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2525 สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงจากภาคเกษตรกรรมมาเป็นอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นตามลำดับ ความต้องการกำลังคนด้านอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น ต่อมาแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535-2539) กรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีการจัดการศึกษาอุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยีโดยขยายการจัดตั้งคณะอุตสาหกรรมศึกษาใน 7 สถาบัน คือ วิทยาลัยครูเพชรบุรี วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา วิทยาลัยครูสุรินทร์ วิทยาลัยครูเลย วิทยาลัยครูกำแพงเพชร วิทยาลัยครูเชียงราย และวิทยาลัยครูสงขลา ได้จัดตั้งคณะกรรมการจัดทำโครงการเสนอต่อคณะกรรมการฝึกหัดครู กรมการฝึกหัดครู สรุปว่า ให้นำโครงการจัดตั้งคณะอุตสาหกรรมศึกษาไปปรับปรุงและนำเสนอให้เปลี่ยนชื่อคณะเป็นคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งได้รับความเห็นชอบให้จัดตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จำนวน 7 สถาบัน และได้เพิ่มเติมวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ และวิทยาลัยครูพระนคร รวมเป็น 9 แห่ง (28 กรกฎาคม 2537) ซึ่งยังไม่ได้เป็นคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อย่างเป็นทางการ
     ใน พ.ศ. 2538 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ประกาศการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้แยกการบริหารมาจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีตำแหน่งรักษาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นคณะลำดับที่ 6 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ต่อมา พ.ศ. 2542 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับแจ้งจากหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้ทำประกาศกฎกระทรวงศึกษาธิการ ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 116 ตอนพิเศษ 79 ง ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2542 เป็น “คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม” อย่างเป็นทางการ
     ในการผลิตบัณฑิตในช่วงเวลาดังกล่าวจะเป็นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ช่างอุตสาหกรรม) และวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) เป็นหลักสูตรต่อเนื่อง ปวส. (2 ปี) ในแขนงวิชาต่างๆ เช่น เทคโนโลยีเครื่องกล, การผลิต, ไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์, ก่อสร้าง ฯ ต่อมาในปี พ.ศ. 2546 กรมการฝึกหัดครูได้อนุมัติให้โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล พัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (โปรแกรมสู่ความเป็นเลิศ) โดยเลขาธิการสภาสถาบันราชภัฏ (ดร.พลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง) เป็นผู้อนุมัติ เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2546 ซึ่งได้พัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2547 แต่ยังไม่สามารถเปิดสอนได้ เนื่องจากสาขาวิชามีเป้าหมายหลักสูตรจะต้องผ่านการรับรองจากสภาวิศวกร (กว.) จนกระทั่ง พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้แยกระบบการบริหารเป็นนิติบุคคล เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงได้นำเสนอหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล (วศ.บ.) ต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (วันที่ 21 พฤศจิกายน 2548) หลักสูตรผ่านการเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) (วันที่ 18 พฤศจิกายน 2549) เห็นชอบ และสภาวิศวกร (กว.) รับรองหลักสูตร เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2550 และในปี พ.ศ. 2552 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดทำโครงการเปลี่ยนชื่อคณะเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเห็นชอบ แต่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษายังไม่เห็นชอบการเปลี่ยนชื่อคณะในครั้งนี้ โดยให้ข้อเสนอแนะว่า บุคลากรสายวิชาการที่สำเร็จการศึกษาทางวิศวกรรมยังมีจำนวนน้อย และจำนวนบุคลากรยังไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรทางวิศวกรรมตลอดจนห้องปฏิบัติการและอาคารสถานที่ยังขาดความพร้อมสำหรับการรองรับการจัดการเรียนการสอนทางวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งต่อมาคณะได้จัดทำแผนพัฒนาการเปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) เพิ่มขึ้นตามแผนการพัฒนาคณะ


                                    IMG 7139 2ENTECH2017NRN 03544 2

ปัจจุบัน
     คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (เปิดรับนักศึกษา พ.ศ. 2549) สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร (เปิดรับนักศึกษา พ.ศ. 2554) ทั้งสองหลักสูตร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสภาวิศวกร (กว.) รับรองหลักสูตร สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน (เปิดรับนักศึกษา พ.ศ. 2555) หลักสูตรนี้จะปรับปรุงหลักสูตรและจะขอใบประกอบวิชาชีพ (ด้านวิศวกรเครื่องกล) ในปี พ.ศ. 2560 ในขณะเดียวกันหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ที่เปิดสอน สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เปิดรับนักศึกษา พ.ศ.2554) สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (เปิดรับนักศึกษา พ.ศ.2554) สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ (เปิดรับนักศึกษา พ.ศ.2554) หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน (เปิดรับนักศึกษา พ.ศ.2557) และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (เปิดรับนักศึกษา พ.ศ.2556) ในช่วงระยะเวลา พ.ศ. 2553-2558 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยท่านอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัต กลิ่นงาม) ได้สนับสนุนบุคลากรที่มีคุณวุฒิทางวิศวกรรมศาสตร์และสนับสนุนครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการและอาคาร สถานที่ ตามเกณฑ์การจัดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีแผนการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) ที่จะเปิดในปี พ.ศ.2561 จำนวน 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ซึ่งเมื่อเปิดหลักสูตรทางวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (2 หลักสูตร) ก็จะปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ต่อไป และในปี พ.ศ.2561 จะเปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วศ.ด.) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ตามแผนพัฒนาการผลิตบัณฑิตในปัจจุบัน-อนาคต ท่านอธิการบดีจึงได้มีแนวคิดให้เปลี่ยนชื่อคณะครั้งที่สอง เมื่อปี พ.ศ.2559 โดยมีคณะกรรมการจัดทำโครงการเปลี่ยนชื่อคณะเป็นครั้งที่สอง ซึ่งได้ทบทวนข้อสังเกตจากคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และได้ศึกษาดูงานคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการจัดทำโครงการเปลี่ยนชื่อคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตามกฎกระทรวง จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2548 มาเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตามกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2560 สั่ง ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ( นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) ซึ่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้ทำกฎกระทรวงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนที่ 23 ก วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
     ผลจากการเปลี่ยนชื่อคณะเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จะส่งผลต่อการผลิตบัณฑิตที่มีใบประกอบวิชาชีพตามศาสตร์ทางวิศวกรรม เพื่อการพัฒนากำลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์และด้านการวิจัยทางเทคโนโลยีและวิศวกรรมให้มีคุณภาพสูงขึ้นในอนาคต
     ในการนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมขอขอบคุณ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ให้การสนับสนุนในการดำเนินการเปลี่ยนชื่อคณะฯ จนประสบความสำเร็จเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นแห่งที่สองของสถาบันอุดมศึกษา

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account