คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน

ประธานสาขาวิชา:  อาจารย์เฉลิมศักดิ์  แก้วเกาะ

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชสถาปัตยกรรมภายใน

ชื่อย่อ :   สถ.บ. (สถาปัตยกรรมภายใน)

ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Architecture Program  in  Interior Architecture

ชื่อย่อ : B………………….. (Interior Architecture)

การจัดการศึกษา : ภาคปกติ 5 ปี (10  ภาคการศึกษา )

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : ภาคปกติ  96,0000  บาท (ภาคการศึกษาละ 12,000 บาท)

ตัวอย่างรายวิชาวิชาที่เรียน

-                  สถาปัตยกรรมภายใน   1

-                   สถาปัตยกรรมภายใน   2

-                   สถาปัตยกรรมภายใน   3

-                   สถาปัตยกรรมภายใน   4

-                   สถาปัตยกรรมภายใน   5

-                   การบริหารโครงการสถาปัตยกรรมภายใน 6

-                   การจัดการงานก่อสร้างทางสถาปัตยกรรมภายใน

-                   แนวความคิดในการออกแบบ

-                   โครงงานสถาปัตยกรรมภายใน

-                   วัสดุและวิธีใช้

-                   ไม้ประดับอาคาร

-                   อุปกรณ์ประกอบอาคาร

-                   การออกแบบระบบภายในอาคาร

-                   การออกแบบเครื่องเรือนระบบสำเร็จรูป

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

คุณลักษณะของนักศึกษาสถาปัตยกรรมภายใน

เป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์   มีระเบียบวินัย  ซื่อสัตย์ สุจริต

บัณฑิตสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน ทำงานอะไรได้บ้าง

..................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

หมายเลขโทรศัพท์  032  414555 , 081-3069432

เว็บไซต์ http: //it.pbru.ac.th

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account