คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ประธานสาขาวิชา:  ดร.สมสุข  แขมคำ

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ชื่อย่อ :   วท.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)

ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science (Industrial  Technology)

ชื่อย่อ : B.Sc. (Computer  Industrial Technology)

การจัดการศึกษา : ภาคปกติ 4 ปี (8  ภาคการศึกษา )

ภาคนอกเวลา 4 ปี (10 ภาคการศึกษา) เรียนวันเสาร์  - อาทิตย์

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : ภาคปกติ  96,0000  บาท (ภาคการศึกษาละ 12,000 บาท)

ภาคนอกเวลา  140,000 บาท (ภาคการศึกษาละ 14,000 บาท)

ตัวอย่างรายวิชาวิชาที่เรียน

  1. เทคโนโลยีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  2. เทคโนโลยีท้องถิ่น
  3. เทคโนโลยีการใช้คอมพิวเตอร์
  4. เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
  5. เทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตในงานอุตสาหกรรม
  6. เทคโนโลยีการจัดการพลังงานสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม
  7. เทคโนโลยีไฟฟ้าในงานอุตสาหกรรม
  8. เทคโนโลยีการออกแบบและเขียนแบบอุตสาหกรรม
  9. เทคโนโลยีเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม
  10. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม

ฯลฯ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

คุณลักษณะของนักศึกษาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เคร่งครัดในระเบียบวินัย  ขยัน  อดทน

บัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทำงานอะไรได้บ้าง

รับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ  นายช่างต่าง ๆ ผู้จัดการโรงงาน  พนักงานรัฐวิสาหกิจ  ทำงานฝ่ายผลิต  บริหารงานด้านอุตสาหกรรม  ควบคุมการผลิตในโรงงาน  ครูอาจารย์  ประกอบอาชีพส่วนตัวได้  ฯลฯ

หมายเลขโทรศัพท์  032  414555 , 081-3069432

เว็บไซต์ http: //it.pbru.ac.th

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account