คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์

ประธานสาขา :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เที่ยง  เหมียดไธสง

ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์

ชื่อย่อ : วท.บ.(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์)

ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Science (Computer  Electronics  Technology)

ชื่อย่อ :  B.Sc. (Computer  Electronics Technology)

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร : ไม่น้อยกว่า 136  หน่วยกิต

กิจกรรเสริมหลักสูตร : ศึกษาดูงานนอกสถานที่  วิจัยและพัฒนา (Project) อบรมเชิงปฏิบัติการไม่น้อยกว่า 3 เรื่อง  ฝึกสร้างหุ่นยนต์อัตโนมัติ พร้อมเขียนโปรแกรมควบคุม

การจัดการศึกษา : ภาคปกติ 4 ปี (8 ภาคการศึกษา)

ภาคนอกเวลา 4 ปี (10 ภาคการศึกษา)  เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร :  ภาคปกติ     960,000  (ภาคการศึกษาละ12,000 บาท)

ภาคนอกเวลา  140,000   บาท (ภาคการศึกษาละ 14,000 บาท)

ตัวอย่างรายวิชาที่เรียน

-                   ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า

-                   ปฏิบัติการทฤษฎีวงจรไฟฟ้า

-                   อิเล็กทรอนิกส์ 1

-                   ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ 1

-                   การเขียนโปรแกรมภาษาเบสิก

-                   วงจรดิจิทัล

-                   ปฏิบัติการวงจรดิจิทัล

-                   ระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรม

-                   เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์

-                   ปฏิบัติการเครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์

-                   การวิจัยและพัฒนาทางอิเล็กทรอนิกส์

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเทียบเท่า

คุณลักษณะของนักศึกษาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์

เคร่งครัดในระเบียบวินัย  ขยัน  อดทน

บัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ทำงานอะไรได้บ้าง

- เป็นวิศวกรทางด้านอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์

- หัวหน้างานในโรงงานอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์

- รับราชการครู – อาจารย์ ในวิทยาลัยเทคนิค มหาวิทยาลัย เป็นต้น

- พนักงานรัฐวิสาหกิจ เช่น องค์การโทรศัพท์  การสื่อสารแห่งประเทศไทย

- ศึกษาต่อในระดับปริญญาโททางด้านอิเล็กทรอนิกส์และสาขาที่เกี่ยวข้อง

-โปรแกรมเมอร์

- ประกอบอาชีพอิสระ ทำธุรกิจส่วนตัว ฯลฯ

หมายเลขโทรศัพท์  032  414  455 , 032 493  300 – 7 ต่อ 1261

เว็บไซต์ http: //it.pbru.ac.th

 

 

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account