คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า 

ประธานสาขาวิชา อาจารย์สุขุม หลานไทย 

ชื่อหลักสูตร ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Electrical Technology

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา ชื่อเต็ม (ไทย)     : วิทยาศาสตรบัณฑิต  (เทคโนโลยีไฟฟ้า)

ชื่อย่อ (ไทย)      : วท.บ. (เทคโนโลยีไฟฟ้า)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)  : Bachelor of Science (Electrical Technology)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)  : B.Sc. (Electrical Technology) 

วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร งานระบบไฟฟ้า และระบบทำความเย็น

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 137 หน่วยกิต 

ระยะเวลาในการเรียน เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ( 8 ภาคการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 96,000 บาท ภาคการศึกษาละ 12,000 บาท 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา 

 1. พนักงานของรัฐ
 2. พนักงานขององค์กรเอกชนและรัฐวิสาหกิจ
 3. พนักงานภาคอุตสาหกรรม
 4. ธุรกิจส่วนตัวในสายงานทางด้านเทคโนโลยีไฟฟ้า

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา 

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

ประกาศณียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (ศึกษาในหลักสูตรเทียบโอน)

บัณฑิตสาขาการไฟฟ้าทำงานอะไรได้บ้าง 

 1. พนักงานของรัฐ
 2. พนักงานขององค์กรเอกชนและรัฐวิสาหกิจ
 3. พนักงานภาคอุตสาหกรรม
 4. ธุรกิจส่วนตัวในสายงานทางด้านเทคโนโลยีไฟฟ้า
 1. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โทรศัพท์/โทรสาร 032 405 502
 2. Face Book Fan Page : Electrical Technology@PBRU
 3. อาจารย์สุขุม หลานไทย โทรศัพท์ 081 166 9111
 

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account