คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 

ประธานสาขา    : อ.กังสดาล   สกุลพงษ์มาลี

ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย                  :         วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)        :         วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมพลังงาน)

ชื่อย่อ (ภาษาไทย)         :         วศ.บ. (วิศวกรรมพลังงาน)

ภาษาอังกฤษ               :         Bachelor of Engineering Program in Energy Engineering

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)      :         B.Eng. (Energy Engineering)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)     :         Bachelor of Engineering (Energy Engineering)

วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะหลักสูตร พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 146 หน่วยกิต 

การจัดการศึกษา ภาคปกติระดับปริญญาตรี 4 ปี (8 ภาคการศึกษา)  

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : ภาคปกติ 120,000 บาท (ภาคการศึกษาละ 15,000 บาท)

ตัวอย่างรายวิชาที่เรียน 

-          พลังงานทดแทน (Renewable Energy)

-          พลังงานที่ยั่งยืน (Sustainable energy)

-          เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy Technology)

-          เทคโนโลยีพลังงานชีวมวล (Biomass Energy Technology)

-          เทคโนโลยีพลังงานลม (Wind Energy Technology)

-          สถิติวิศวกรรม (Engineering Statistics)

-          เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม (Engineering Economics)

-          การออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน (Design of Energy Conservation Buildings)

-          การตรวจวิเคราะห์พลังงาน (Energy Audit)

-          การอนุรักษ์พลังงานและการจัดการพลังงานในอาคาร (Energy Conservation and Management in Buildings)

-          การอนุรักษ์พลังงานและการจัดการพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม (Energy Conservation and Management in Industry)

-          การจัดการพลังงานในระบบขนส่ง (Energy Management in Transportation)

-          การวางแผนและนโยบายพลังงาน (Energy Planning and Policy)

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ศิลป์ - คำนวณ หรือเทียบเท่า หรือผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสายวิชาที่เกี่ยวกับช่างอุตสาหกรรม

คุณลักษณะของนักศึกษาวิศวกรรมพลังงาน

มีความรับผิดชอบ ใฝ่รู้ มีสัมมาคารวะ และมีมนุษยสัมพันธ์

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน

-  นักวิชาการ/นักวิจัย/วิศวกร/ผู้ปฏิบัติงานด้านพลังงานพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

-  งานตรวจสอบการใช้พลังงานและอนุรักษ์พลังงานสำหรับอาคารหรือโรงงานอุตสาหกรรม

-  งานศึกษาวิเคราะห์ระบบพลังงานในอาคารหรือโรงงานอุตสาหกรรม

เจ้าของสถานประกอบการ/บริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีพลังงาน

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account