คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร

ประธานสาขาวิชา         :  ดร.ปาณิศา  แก้วสวัสดิ์

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย        :  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร

ชื่อย่อ             :  วศ.บ. (วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร)

ภาษาอังกฤษ     :  Bachelor of Engineering (Information and Communication Engineering)

ชื่อย่อ             :  B.Eng. (Information and Communication Engineering)

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร     :  153  หน่วยกิต

หลักสูตรผ่านการรับรองจาก        :  สภาวิศวกร ในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร

กิจกรรมหลักสูตร -  ศึกษาดูงานและฝึกประสบการณ์วิชาชีพในหน่วยงานและบริษัทด้านระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร

-  อบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับการสอบ CCNA Certificate ของ

บริษัท cisco

-  ห้องปฏิบัติการด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารที่ทันสมัยตาม

ข้อกำหนดของสภาวิศวกร

การจัดการศึกษา                    :  ภาคปกติ 4 ปี (8 ภาคการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร            : ภาคปกติ 120,000 บาท (ภาคการศึกษาละ 15,000 บาท)

: ภาคนอกเวลา 136,000 บาท (ภาคการศึกษาละ 17,000 บาท)

ตัวอย่างรายวิชาที่เรียน

-                   เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการจัดการ

-                   ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

-                   การออกแบบฐานข้อมูล

-                   หลักการสื่อสาร

-                   ระบบสื่อสารใยแสง

-                   วิศวกรรมไมโครเวฟ

-                   วิศวกรรมสายอากาศ

-                   เครือข่ายไร้สายและเคลื่อนที่

-                   การพัฒนาแอปพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

-                   การเขียนโปรแกรมอินเตอร์เน็ตและการประยุกต์โดยรูปแบบเว็บ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์-คณิต และศิลป์-คำนวณ ปวช. และปวส.สาขาที่เกี่ยวข้อง

คุณลักษณะของนักศึกษาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร

-                   มีความเชี่ยวชาญด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายการสื่อสารโทรคมนาคม

-                   มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

บัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสารทำงานอะไรได้บ้าง

-                   วิศวกรสารสนเทศและการสื่อสาร วิศวกรระบบคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร  วิศวกรพัฒนาโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอร์  วิศวกรออกแบบติดตั้งและดูแลระบบสถานีวิทยุโทรทัศน์

หมายเลขโทรศัพท์ :  ดร.ปาณิศา  แก้วสวัสดิ์           080-2500174

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม     032-405502

Website                   :  http://it.pbru.ac.th/ice9

Facebook       :  https://www.facebook.com/pbru.ice

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account