คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

ประธานสาขา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนีย์  ศิริไชย

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ชื่อย่อ : วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล)

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering  Program  in  Mechanical

ชื่อย่อ : B.Eng. (Software  Engineering)

หลักสูตรผ่านการรับรองจาก สภาวิชาชีพ(กว.) ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2555

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร : ไม่น้อยกว่า 135  หน่วยกิต

กิจกรรเสริมหลักสูตร :  -

การจัดการศึกษา : ภาคปกติ 4 ปี (8 ภาคการศึกษา)

ภาคนอกเวลา 4 ปี (12 ภาคการศึกษา)  เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์

ค่าใช้จ่ายตลอหลักสูตร :  ภาคปกติ       144,000 บาท(ภาคการศึกษาละ 18,000 บาท)

ภาคนอกเวลา  240,000   บาท (ภาคการศึกษาละ 20,000 บาท)

ตัวอย่างรายวิชาที่เรียน

-                   กลุ่มวิชาพิ้นฐานคณิตฯ-วิทย์ฯ  จำนวน  21 หน่วยกิต (ตามเกณฑ์ กว.)

-                   กลุ่มวิชาพื้นฐานวิศวกรรม    จำนวน 37 หน่วยกิต (ตามเกณฑ์ กว.)

-                   กลุ่มวิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกล  จำนวน 50 หน่วยกิต (ตามเกณฑ์ กว.)

-                   กลุ่มวิชาเลือกบังคับ           จำนวน  9  หน่วยกิต

-                   กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา           จำนวน  6  หน่วยกิต

-                   การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงคอมโพแนนต์

-                   การบริหารและการจัดเก็บผลผลิตจากการพัฒนาซอฟต์แวร์

-                   การทวนสอบและการทดสอบซอฟต์แวร์

-                   การจัดการโครงงานซอฟต์แวร์

-                   เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์

-                   งานวิจัยทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์

-                   สัมมนาทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

-สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์-คณิต ,ศิลป์-คำนวณ  และ ปวช. สาขาที่เกี่ยวข้อง

ปวส.สาขาที่เกี่ยวข้อง(เทียบโอน 3 ปี)

คุณลักษณะของนักศึกษาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำนักงาน

เคร่งครัดในระเบียบวินัย  ขยัน  อดทน มีความถนัดในวิชาคณิตศาสตร์

บัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ทำงานอะไรได้บ้าง

-ตำแหน่งวิศวกร  ในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในภาคอุตสาหกรรม

- อาจารย์สอนในระดับอุดมศึกษา

-ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท

-ประกอบธุรกิจส่วนตัว

วิศวกรเครื่องกลประจำโรงงาน (ภาครัฐ และเอกชน) เปิดบริษัทรับงานออกแบบด้านเครื่องกล

หมายเลขโทรศัพท์ 032-414 455 มือถือ 081 939 9069 (รศ.อุทัย   ผ่องรัศมี)

เว็บไซต์   http:// it.pbru.ac.th

หมายเหตุ บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษารุ่นที่ 1-2 สอบใบกอบวิชาชีพได้ 10 คน และทำงานในตำแหน่งวิศวกรรมเครื่องกลทุกคน

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account