คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาไทย 

ประธานสาขาวิชา อาจารย์ศิวาพร  พิรอด 

ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย : ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

ชื่อย่อ : ค.บ. (ภาษาไทย)

ภาษาอังกฤษ : Bechelor  of  Education ( Program  in  Thai)

ชื่อย่อ :  B.Ed. (Thai)

จำนวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร : ไม่น้อยกว่า 174 หน่วยกิต

กิจกรรมตลอดหลักสูตร :

การจัดการศึกษา : เปิดสอนภาคปกติ

ระยะเวลาตลอดหลักสูตร : 5 ปี (10 ภาคการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร :  100,000  บาท (ภาคการศึกษาละ 10,000 บาท)

ตัวอย่างรายวิชาที่เรียน

-                   ความเป็นครูในสังคมไทย

-                   หลักสูตรและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

-                   จิตวิทยาเพื่อการเรียนรู้

-                   การบริหารจัดการในสถานศึกษา

-                   หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา

-                   การจัดการเรียนรู้ภาษาไทย

-                   วรรณกรรมศึกษา

-                   การเขียนเชิงวิชาการ

-                   การพัฒนาทักษะการอ่าน

-                   คติชนวิทยา

-                   วิเคราะห์แบบเรียนภาษาไทย

-                   วิธีสอนภาษาไทย

-                   วรรณกรรมกับสังคม

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

-                   สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลาย

คุณลักษณะของนักศึกษาสาขาภาษาไทย

-                   มีใจรักษ์ในความเป็นครู รักและภาคภูมิใจในความเป็นไทย ขยัน มีจิตอาสา

บัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทยทำงานอะไรบ้าง

ครู – อาจารย์ ประกอบอาชีพราชการและภาคเอกชน หรือประกอบอาชีพอิสระ เช่น นักเขียน นักวิชาการ นักบริหารการศึกษา วิทยากร  และอื่น ๆ เนื่องจากมีประสบการณ์ด้านการสอน         การสื่อสารและการถ่ายทอดที่ดี

หมายเลขโทรศัพท์ : 032  493  268

Website : http://hs.pbru.ac.th

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

ประธานสาขาวิชา :  อาจารย์ตรีนุช   สุนทรวิภาต

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย            : ครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ชื่อย่อ                : ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)

ชื่อภาษาอังกฤษ     : Bechelor  of  Education  (English)

ชื่อย่อ : B.Ed. (English)

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร : ไม่น้อยกว่า 169 หน่วยกิต

กิจกรรมเสริมหลักสูตร :  มีอาจารย์ชาวต่างประเทศ , English  Camp , English  Club Summer  Course

การจัดการศึกษา : เปิดสอนภาคปกติ

ระเวลาตลอดหลักสูตร : 5 ปี (10 ภาคการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : 100,000  บาท(ภาคการศึกษาละ 10,000)

ตัวอย่างวิชาที่เรียน 

-                   ทักษะบูรณาการ

-                   วัฒนธรรมอังกฤษศึกษา

-                   การเรียนภาษาด้วยการแสดง

-                   การประเมินและการใช้สื่อในการสอนภาษาอังกฤษ

-                   การอ่านอนุเฉท

-                   การเชื่อมโยงองค์ประกอบในการอ่าน

-                   การอ่านภาษาอังกฤษทั่วไป

-                   การอ่านและการตีความ

-                   หลักและวิธีการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ

-                   วรรณคดีสำหรับเด็ก

-                   ภาษาต่างประเทศ

-                   การจัดการห้องเรียนสำหรับครูภาษา

-                   ความรู้เบื้องต้นในการใช้สื่อเพื่อสอนภาษา

-                   การผลิตและปรับสื่อเพื่อสอนภาษา

-                   การเขียนตามรูปแบบ

-                   รูปแบบการเขียนอนุเฉท

-                   ลักษณะองค์ประกอบของการเขียนข้อความ

-                   การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน

-                   รุปแบบและการใช้ภาษาอังกฤษ 1

-                   รูปแบบและการใช้ภาษาอังกฤษ 2

-                   การทดสอบและการวัดผลสำหรับครูภาษา

-                   ภาษาศาสตร์ ภาษาอังกฤษเบื้องต้น

-                   สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษเพื่อการใช้

-                   ภาษาศาสตร์ประยุกต์

-                   วรรณกรรมเบื้องต้น

-                   วรรณคดีเบื้องต้น

-                   การแปล 1

-                   การฟังและพูด 1

-                   การฟังและพูด 2

-                   การฟังและพูด 3

-                   การสัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ

-                   การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร

-                   การวิจัยทางภาษาเบื้องต้น

-                   ร้อยแก้วภาษาอังกฤษ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

  1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลาย เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.25
  2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์และ/หรือ เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
    เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

จุดเด่นของหลักสูตร 

-                   เสริมทักษะภาษาอังกฤษด้วย English  Camp และ English  Club ควบคุมดูแลโดยอาจารย์ชาวต่างประเทศ

-                   สอนโดยอาจารย์ชาวต่างประเทศในหลากหลายวิชา

-                   มีห้องปฏิบัติการทางภาษาที่ทันสมัย

-                   ฝึกงานในโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครูทั้งในภาครัฐและเอกชน

-                   สนับสนุนการชิงทุนเพื่อเข้ารับราชการโครงการครูพันธ์ใหม่

คุณลักษณะของนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ

มีใจรักษ์ในความเป็นครู เป็นคนกล้าแสดงออก

บัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษทำงานอะไรได้บ้าง

ครูภาษาอังกฤษทั้งในหน่วยงานรัฐบาล และเอกชน  อาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ  เปิดสำนักงานแปล

หมายเลขโทรศัพท์ : 032  493  268

Website : http://hs.pbru.ac.th

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาสังคมศึกษา 

ประธานสาขา ดร.ฟาริดา  แสงเอี่ยม 

ชื่อหลักสูตร  

ภาษาไทย : ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา

ชื่อย่อ :  ค.บ. (สังคมศึกษา)

ภาษาอังกฤษ : Bachelor  of  Education Program  in Social  Studies  (Social  Studies)

ชื่อย่อ : B.Ed. (Social  Studies)

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร : ไม่น้อยกว่า 164 หน่วยกิต

กิจกรรมเสริมหลักสูตร อบรมพัฒนาบุคลิกภาพ ,อบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น , ชมรมประวัติศาสตร์สัญจร , ทัศนศึกษา

ระยะเวลาตลอดหลักสูตร : 5 ปี (10 ภาคเรียน)

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร :  100,000 บาท (ภาคการศึกษาละ 10,000)

ตัวอย่างรายวิชาที่เรียน

-                   วิธีวิทยาในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

-                   ปรัชญาและศาสนา

-                   เหตุการณ์โลกปัจจุบัน

-                   ประวัติศาสตร์ไทย

-                   ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

-                   การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา

-                   ภูมิศาสตร์กายภาพ

-                   การเมืองการปกครองของไทย

-                   วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย

-                   เศรษฐศาสตร์ทั่วไป

-                   สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

-                   เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

-                   สัมมนาสังคมศึกษา

-                   การปกครองส่วนท้องถิ่นของไทย

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

-                   สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

คุณลักษณะของนักศึกษาสาขาภาษาไทย

-                   มีใจรักษ์ในความเป็นครู มีจิตอาสา ขยัน อดทน

บัณฑิตสาขาวิชาสังคมศึกษาทำงานอะไรได้บ้าง

ครู - อาจารย์  นักวิชาการ  นักวิจัย  บุคลกรทางการศึกษา   อาชีพอิสระ  เป็นต้น

หมายเลขโทรศัพท์ : 032  493  268

Website : http://hs.pbru.ac.th

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏดุริยางคศาสตร์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชานาฏดุริยางคศาสตร์ 

ประธานสาขาวิชา :  อาจารย์กมลาลักษณ์   นวมสำลี

ชี่อหลักสูตร 

ภาษาไทย :  ครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานาฎดุริยางคศาสตร์

ชื่อย่อ : ค.บ. (นาฎดุริยางคศาสตร์)

ภาษาอังกฤษ : Bachelor  of  Education (Performing  and Musical  Arts)

ชื่อย่อ : B. Ed. (Performing  and Musical  Arts)

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร : ไม่น้อยกว่า 170 หน่วยกิต

กิจกรรมเสริมหลักสูตร : ไปเผยแพร่งานในต่างประเทศ  ศึกษาดูงาน  อบรม จัดแสดงงานต่างๆ

การจัดการศึกษา : เปิดสอนภาคปกติ

ระยะเวลาตลอดหลักสูตร : 5 ปี (10 ภาคการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : 100,000   บาท (ภาคการศึกษาละ 10,000 บาท)

ตัวอย่างรายวิชาที่เรียน 

แขนงนาฏศิลป์ไทย 

-                   โขน

-                   ฟ้อนรำไทย

-                   การแสดงท้องถิ่นเมืองเพชร

-                   การกำกับการแสดง

-                   การจัดการนาฏยการแสดงเชิงธุรกิจ

-                   การแต่งกายและแต่งหน้า

-                   การสร้างละคร

-                   ประดิษฐ์และบันทึกท่ารำเต้น

-                   โมเดิร์นดานซ์

แขนงดนตรี

-                   คอมพิวเตอร์ดนตรี

-                   เปียโน

-                   เครื่องลมทองเหลือง

-                   เครื่องลมไม้

-                   กีตาร์

-                   ปี่พาทย์ไทย

-                   เครื่องสายไทย

-                   ขับร้องไทย

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต่อ

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีใจรัก และมีความถนัดในทางด้านดนตรีไทย ดนตรีสากล   การแสดง  การแสดงละครและรำเต้น  อย่างใดอย่างหนึ่ง

คุณลักษณะของนักศึกษาสาขาภาษาไทย

-                   มีใจรักในแขนงที่ตนศึกษา  มีความศรัทธา มีพรสวรรค์ในแขนงวิชาที่ศึกษา

บัณฑิตสาขาวิชานาฏยการแสดงทำงานอะไรได้บ้าง

บรรจุเข้ารับข้าราชการครูในสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ประกอบธุรกิจการแสดง, ธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวกับการแสดง, นักประกอบการ, นักแสดง, ครู, อาจารย์  นักดนตรีอาชีพ  นักร้อง  ฯลฯ

หมายเลขโทรศัพท์ : 032  493  268

Website : http://edu.pbru.ac.th

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาศิลปศึกษา 

ประธานสาขา อาจารย์สิริเพ็ญ  ภู่มหภิญโญ 

ชื่อหลักสูตร  

ภาษาไทย : ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา

ชื่อย่อ :  ค.บ. (ศิลปศึกษา)

ภาษาอังกฤษ : Bachelor  of  Education  (Art  Education)

ชื่อย่อ : B.Ed. (Art  Education)

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร : ไม่น้อยกว่า 164 หน่วยกิต

กิจกรรมเสริมหลักสูตร ดูงานด้านศิลปะและการสอนศิลปะเข้าค่ายฝึกอบรมทักษะศิลปะ

ระยะเวลาตลอดหลักสูตร : 5 ปี (10 ภาคเรียน)

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร :  100,000 บาท (ภาคการศึกษาละ 10,000 บาท)

ตัวอย่างรายวิชาที่เรียน 

-                   ประวัติศาสตรศิลป์

-                   วาดเส้น

-                   องค์ประกอบศิลป์

-                   ความคิดสร้างสรรค์

-                   วัสดุเทคนิคศิลปะ

-                   ภาพพิมพ์

-                   จิตรกรรม

-                   ประติมากรรม

-                   ศิลปะไทย

-                   เขียนแบบ

-                   การระบายสีน้ำ

-                   การเขียนภาพทิวทัศน์

-                   การออกแบบ

-                   การจัดนิทรรศการ

-                   การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์

-                   การถ่ายภาพ

-                   การวิจัยศิลปศึกษา

-                   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

-                   การถ่ายภาพ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

-                   สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

คุณลักษณะของนักศึกษาสาขาศิลปศึกษา

-                   มีใจรักในศิลปะ  ใจเย็น  มีความคิดสร้างสรรค์

บัณฑิตสาขาวิชาสังคมศึกษาทำงานอะไรได้บ้าง

ครู - อาจารย์  ในโรงเรียน หรือสถาบันต่าง ๆ ทั้งของรัฐและเอกชน  นักวิชาการ   ประกอบอาชีพอิสระ เป็นต้น

หมายเลขโทรศัพท์ : 032  493  268

Website :http://hs.pbru.ac.th

 

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

ประธานสาขา อาจารย์ศุภมาส  เกตุเต็ม 

ภาษาไทย : ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

ชื่อย่อ : ศศ.บ.  (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)

ภาษาอังกฤษ : Bachelor  of  Art (Business English)

ชื่อย่อ : B.A. (Business English)

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร : ไม่น้อยกว่า 128 หน่วยกิต

กิจกรรมเสริมหลักสูตร : สอบชิงทุนไปเรียนภาษาอังกฤษหลักสูตรภาคฤดูร้อนที่ประเทศแคนาดา

กิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษ  ชมรมภาษาอังกฤษโดยอาจารย์ชาว 

ต่างประเทศเจ้าของภาษาที่มีความรู้ ความสามารถ 

การจัดการศึกษา :         เปิดสอนภาคปกติ

แผนการเรียน :         มีแผนการเรียน 2 แผน ให้เลือกตามความสนใจ

แผน ก เอกอังกฤษเดี่ยว 

แผน ข เอกอังกฤษ โทญี่ปุ่นหรือจีน 

ระยะเวลาตลอดหลักสูตร :         4  ปี

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร :         80,000 บาท (ภาคการศึกษาละ 10,000 บาท)

ตัวอย่างรายวิชาที่เรียน

-                   การแปล 1

-                   การฟังและพูด 1

-                   การฟังและพูด 2

-                   การอ่านอนุเฉท

-                   ทักษะบูรณาการ

-                   ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น

-                   วัฒนธรรมอังกฤษศึกษา

-                   สัทศาสตร์อังกฤษเพื่อการใช้

-                   การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน

-                   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ

-                   ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม

-                   ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาด

-                   ภาษาอังกฤษเพื่อการธนาคาร

-                   ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว

-                   ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการสำนักงาน

-                   ภาษาอังกฤษทางธุรกิจระหว่างประเทศ

-                   ภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ์

-                   ภาษาอังกฤษในสื่อมวลชน

-                   ภาษาอังกฤษเพื่อพิธีกรและการจัดงานเลี้ยง

-                   ภาษาอังกฤษสำหรับงานเลขานุการ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

-                  สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

คุณลักษณะของนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ

-                   กล้าแสดงออก  ชอบการติดต่อสื่อสาร

บัณฑิตสาขาภาษาอังกฤษทำงานอะไรได้บ้าง

งานทั้งในภาครัฐบาลและเอกชน และธุรกิจส่วนตัวทั้งในและต่างประเทศ  โดยทำงานในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาต่างประเทศทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น เช่น ล่าม  นักแปลเอกสาร  เจ้าหน้าที่ประจำสายการิบน พนักงานในโรงแรม ธนาคาร บริษัทที่ทำธุรกิจนำเข้า ส่งออก และการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ นักประชาสัมพันธ์ มัคคุเทศก์ การทำธุรกิจระหว่างประเทศ หรือธุรกิจอื่นๆ ที่ต้องใช้ภาษาต่างประเทศ รวมทั้งการเป็นครูสอนในโรงเรียน สถาบันสอนภาษา หรือเจ้าหน้าที่ในองค์กรต่างๆ ที่ต้องใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสาร

หมายเลขโทรศัพท์ : 032  493  268

Website : http://hs.pbru.ac.th

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาจีน 

ประธานสาขาวิชา   : อาจารย์กรกมล   ธนะโรจน์รุ่งเรือง

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย            : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน

ชื่อย่อ                : ศศ.บ. (ภาษาจีน)

ภาษาอังกฤษ        : Bachelor  of  Arts (Chinese)

ชื่อย่อ                : B.A. (Chinese)

จำนวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร :         ไม่น้อยกว่า 134  หน่วยกิต  หรือตามที่สาขาวิชากำหนด

กิจกรรมเสริมหลักสูตร :         ทุนในการไปอบรมภาษาจีน ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

การจัดการศึกษา :         เปิดสอนในภาคปกติ

ระยะเวลาตลอดหลักสูตร :         4 ปี (8 ภาคการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร :         80,000 บาท   (ภาคการศึกษาละ 10,000 บาท)

ตัวอย่างรายวิชาที่เรียน 

ตัวอย่างรายวิชาสาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

1571101        ภาษาจีน 1

Chinese 1

1571102        ภาษาจีน 2

Chinese 2

1572103        ภาษาจีน 3

Chinese 3

1572104        ภาษาจีน 4

Chinese 4

1572105        ภาษาศาสตร์จีนเบื้องต้น

Introduction to Chinese Linguistics

1572201        การฟังและการพูดภาษาจีน 1

Chinese Listening and Speaking 1

1572202        การฟังและการพูดภาษาจีน 2

Chinese Listening and Speaking 2

1572301        การอ่านภาษาจีน 1                                                                          Chinese Reading 1

1572302        การอ่านภาษาจีน 2

Chinese Reading 2

1572401        การเขียนภาษาจีน 1

Chinese Writing 1

1572402        การเขียนภาษาจีน 2

Chinese Writing 2

1572502        วรรณคดีจีนเบื้องต้น

Introduction to Chinese Literature

1572503        วัฒนธรรมจีน

Chinese Culture

1572601        หลักภาษาจีน

Chinese Grammar

1572602        การแปลภาษาจีน 1

Chinese Translation 1

1573701        ทักษะคอมพิวเตอร์ภาษาจีน

Chinese Computer Skills

1574901        สัมมนาจีนศึกษา

Seminar in Chinese Study

1574902        การวิจัยด้านจีนศึกษา

Chinese Study Research

1571501        ประวัติศาสตร์จีน

Chinese History

1572603        การแปลภาษาจีน 2

Chinese Translation 2

1573203        การฟังนิทานและคำบอกเล่าของจีน

Listening to Chinese Tales and Anecdotes

1573204        การฟังภาษาจีนจากสื่อโสตทัศน์

Listening to Chinese from Audio-Visual Media

1573205        การพูดเล่าเรื่องภาษาจีน

Story Telling in Chinese 

1573303        การอ่านหนังสือพิมพ์จีน

Reading Chinese Newspapers

1573304        การอ่านด้านจริยธรรมจีน

Reading in Chinese Ethics

1573305        การอ่านวิเคราะห์นวนิยายจีน

Critical Readings in Chinese Fiction

1573403        การเขียนเรียงความภาษาจีน 1                                                                                           Chinese Composition 1 

1573404        การเขียนเรียงความภาษาจีน 2

Chinese Composition 2

1573504        การเขียนพู่กันจีน

Chinese Calligraphy

1573505        ภาษาจีนโบราณ

Classical Chinese

1574206        การพูดภาษาจีนในที่ประชุมชน

Chinese Public Speaking 

1574506        จีนกับภูมิภาคอาเซียน

China and ASEAN Region

1574702        ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ

Chinese for Business

1574703        ภาษาจีนเพื่อการค้าระหว่างประเทศ

Chinese for International Relations

1574704        ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว

Chinese for Tourism

1574705        ภาษาจีนเพื่อการโรงแรม

Chinese for Hotel

1574706        ภาษาจีนสำหรับเลขานุการ

Chinese for Secretaries

1574707        ภาษาจีนสำหรับมัคคุเทศก์

Chinese for Tourist Guide

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

-                   สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

คุณลักษณะของนักศึกษาสาขาภาษาไทย 

-                   ขยัน  กล้าพูด  กล้าแสดงออก

บัณฑิตสาขาวิชาภาษาจีนทำงานอะไรได้บ้าง 

นักแปล , ล่าม , มัคคุเทศก์ , ทำงานภาคธุรกิจ

หมายเลขโทรศัพท์ : 032  493  268

Website : http://hs.pbru.ac.th 

 

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 

ประธานสาขา : อาจารย์ฐิติมา สุวรรณชาติ

ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย : ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

ชื่อย่อ : ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน)

ภาษาอังกฤษ : Bachelor  of  Arts ( Community  Development)

ชื่อย่อ : B.A. (Community  Development)

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร : ไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต หรือตามที่สาขาวิชากำหนด

กิจกรรมเสริมหลักสูตร : โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ โครงการออกค่ายอาสาพัฒนา โครงการ

อบรมคอมพิวเตอร์ โครงการฝึกประสบการณ์ในชุมชน สัมมนาวิชาที่

เกี่ยวข้องกับงานพัฒนา ร่วมวิจัยกับหน่วยงาน เครือข่ายการเรียนรู้ ฝึก

กระบวนการจัดทำแผนชุมชน และประเมินมาตรฐานแผนชุมชน

การจัดการศึกษา : เปิดสอนในภาคปกติ  และภาคพิเศษ (เรียนในวันเสาร์ – อาทิตย์)

ระยะเวลาตลอดหลักสูตร :  4  ปี ( 8 ภาคการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : ภาคปกติ   80,000  บาท (ภาคการศึกษาละ 10,000 บาท)

ภาคพิเศษ 144,000  บาท  (ภาคการศึกษาละ 12,000 บาท)

ตัวอย่างรายวิชาที่เรียน 

-                   หลักมานุษยวิทยา

-                   ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน

-                   สังคมวิทยาชนบทและเมือง

-                   ชุมชนศึกษา

-                   ยุทธศาสตร์และกระบวนการพัฒนาชุมชน

-                   การบริหรงานพัฒนาชุมชน

-                   การสร้างประชาสังคม

-                   ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

-                   นโยบายและการวางแผนพัฒนาชุมชน

-                   ภาวะความเป็นผู้นำในงานพัฒนาชุมชน

-                   การปกครองท้องถิ่นไทยกับการพัฒนา

-                   การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน

-                   สัมมนาปัญหาการพัฒนาชุมชน

-                   เศรษฐศาสตร์การเมืองสำหรับนักพัฒนา

-                   ภูมิปัญญาไทย

-                   การพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

-                   การจัดนิทรรศการชุมชน

-                   เศรษฐศาสตร์เพื่อการพัฒนา

-                   การจัดการความรู้ของชุมชน

-                   การจัดการฝึกอบรมและการจัดการศึกษาและมีส่วนร่วม

-                   การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน

-                   ระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน

-                   การจัดการความขัดแย้ง

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต่อ

-                   สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

คุณลักษณะของนักศึกษาสาขาพัฒนาชุมชน

-                   มีความรักในชุมชน ขยัน มีจิตอาสา

บัณฑิตสาขาวิชาพัฒนาชุมชนทำอะไรได้บ้าง

นักพัฒนาชุมชน  พัฒนากร  ผู้ช่วยนักวิจัย  ครู  องค์การบริหารส่วนตำบล  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  องค์การพัฒนาเอกชน  NGO ประกอบธุรกิจส่วนตัว  เจ้าหน้าที่ CSR

หมายเลขโทรศัพท์ : 032  493  268

Website : http://hs.pbru.ac.th

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account