คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 

ประธานสาขาวิชา อาจารย์อุบลวรรณ  สวนมาลี 

ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย ในฐานะภาษาต่างประเทศ

ชื่อย่อ : ศศ.บ.

ภาษาอังกฤษ : Bachelor  of Art Program in Thai as A Foreign Language

ชื่อย่อ : B.A. (Thai as A Foreign Language)

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร : ........................... หน่วยกิต

กิจกรรมเสริมหลักสูตร : ................................................................................

ระยะเวลาตลอดหลักสูตร : ภาคปกติ 4  ปี ( 8 ภาคการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : ภาคปกติ 180,000 บาท (ภาคการศึกษาละ 22,500)

ตัวอย่างรายวิชาที่เรียน 

-                   ลักษณะเฉพาะภาษาไทย 

-                   สัมมนาภาษาไทย 

-                   การวิจัยทางภาษาไทย 

-                   ภาษากับวัฒนธรรมไทย 

-                   วรรณกรรมไทยเบื้องต้น 

-                   ภาษาศาสตร์เบื้องต้นสำหรับผู้เรียนชาวต่างประเทศ

-                   การอ่านออกเสียงภาษาไทย

-                   ระบบเสียงภาษาไทย

-                   ภาษาไทยเพื่อการท่องเที่ยว

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

-                   สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

คุณลักษณะของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยในฐานภาษาต่างประเทศ

-                   เป็นนักศึกษาต่างชาติ ที่รักและสนใจในภาษาไทย หรือ เป็นผู้ที่สามารถใช้ความรู้ในภาษาไทยเป็นเครื่องมือในการสื่อสารได้ มีความรู้และทักษะทางด้านภาษาไทยเป็นอย่างดี

บัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศทำงานอะไรได้บ้าง

-                   ล่าม มัคคุเทศก์ด้านภาษาไทย ครูสอนวิชาภาษาไทยให้กับนักศึกษาต่างชาติ หรือนักศึกษาในสถาบันที่สอนนนนนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ  ประกอบอาชีพอิสระที่ต้องใช้ภาษาไทย

หมายเลขโทรศัพท์ : 032  493  268

Website : http://hs.pbru.ac.th

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account