คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการ (สองภาษา)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการ (สองภาษา) 

ประธานสาขาวิชา อาจารย์อรวรรณ  เหมือนภักตร์ 

ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการ

ชื่อย่อ : ศศ.บ.

ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Arts (Tourism and Service Industry)

ชื่อย่อ : B..A.

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร : ..............130.......... หน่วยกิต

จุดเด่นของหลักสูตร : นักศึกษาได้ทักษะภาษาต่างประเทศ การเรียนการสอนเน้นภาคปฏิบัติมากกว่าภาคทฤษฎี เน้นการเรียนการสอนตามกรอบสมรรถนะอาเซียน 98 toolboxes เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาบัตรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และได้รับประกาศนียบัตรในต่างประเทศ อีก 1 ใบ

ระยะเวลาตลอดหลักสูตร : ภาคปกติ 4  ปี ( 8 ภาคการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : ภาคปกติ 120,000 บาท (ภาคการศึกษาละ 15,000)

ตัวอย่างรายวิชาที่เรียน 

-                   ภาษาอังกฤษเพื่องานวิชาชีพ 

-                   ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน 

-                   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

-                   จิตวิทยาบริการและพัฒนาบุคลิกภาพ 

-                   พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและสื่อสารข้ามวัฒนธรรม

-                   กฎหมายสำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

-                   บัญชีและการเงินสำหรับธุรกิจนำเที่ยว

-                   ธุรกิจการบินและการสำรองที่นั่ง

-                   การจัดการทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

-                   การจัดการองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น

-                   การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

-                   การจัดประชุมการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและการจัดนิทรรศการ

-                   การวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

-                   หลักการโรงแรม

-                   หลักการมัคคุเทศก์

-                   การวางแผนและการจัดนำเที่ยว

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

-                   สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

คุณลักษณะของนักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการ

-                   มีใจรักในงานบริการ

บัณฑิตสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการทำงานอะไรได้บ้าง

พนักงานโรงแรม  ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็ก พนักงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการต่างประเทศ  นักวิจัยด้านท่องเที่ยว นักวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยวในหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ผู้ประกอบการบริษัทนำเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง  พนักงานธุรกิจสายการบิน

หมายเลขโทรศัพท์ : 032  493  268

Website : http://hs.pbru.ac.th

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account