คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

ประธานสาขาวิชา อาจารย์เทิดศักดิ์  ทองแย้ม 

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ชื่อย่อ : รป.บ.

ภาษาอังกฤษ : Bachelor  of  Public  Administration

ชื่อย่อ : B.P.A.

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร : 138 หน่วยกิต

กิจกรรมเสริมหลักสูตร : การศึกษาดูงาน, การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ, การอบรมคุณลักษณะเฉพาะ, โปรแกรมสำเร็จรูป, นันทนาการกีฬา  การเข้าร่วมกิจกรรมกับ กกต., การสัมมนา

การจัดการศึกษา :  ระบบทวิภาค ประกอบด้วย ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2

ระยะเวลาตลอดหลักสูตร : ภาคปกติ 4  ปี ( 8 ภาคการศึกษา)

ภาคนอเวลา  4  ปี ( 12 ภาคเรียน) เรียนในวันเสาร์-อาทิตย์

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : ภาคปกติ 80,000 บาท (ภาคการศึกษาละ 10,000)

ภาคนอกเวลา 144,000 บาท (ภาคการศึกษา ละ 12,000 บาท)

ตัวอย่างรายวิชาที่เรียน

-                   ระบบบริหารราชการไทย

-                   การบริหารการพัฒนา

-                   การบริหารและการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ

-                   การวิเคราะห์นโยบาย

-                   วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

-                   สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

คุณลักษณะของนักศึกษาสาขารัฐประศาสนศาสตร์

-                   มีอุดมการณ์  มีใจรักในท้องถิ่น รักความยุติธรรม มีความเมตตา มีความคิดริดเริ่มสร้างสรรค์

บัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ทำงานอะไรได้บ้าง

นักวิชาการ  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  พนักงานองค์การของรัฐ พนักงานบริษัทเอกชน  พนักงานส่วนท้องถิ่น  ธุรกิจส่วนตัว

หมายเลขโทรศัพท์ : 032  493  268

Website : http://hs.pbru.ac.th

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account