คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชานิติศาสตร์ 

ประธานสาขาวิชา :  อาจารย์ทัศนัย ทั่งทอง 

ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย : นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์

ชื่อย่อ : น.บ. (นิติศาสตร์)

ภาษาอังกฤษ:      Bachelor  of  Lows / Program  in  Laws

ชื่อย่อ : B.L.

หลักสูตรผ่านการรับรองจาก : สกอ. เนติบัณฑิตยสภา และสภาทนายความ

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร :ไม่น้อยกว่า 145 หน่วยกิต หรือตามที่สาขาวิชากำหนด

กิจกรรมเสริมหลักสูตร : จัดอบรมโปรแกรมสำเร็จรูปและภาษาอังกฤษ พาไปศึกษาดูงาน

การจัดการศึกษา : เปิดสอนภาคปกติ

ระยะเวลาตลอดหลักสูตร : 4 ปี (8 ภาคการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : 80,000 บาท (ภาคการศึกษาละ 10,000 บาท)

ตัวอย่างวิชาที่เรียน 

-                   กฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป

-                   กฎหมายลักษณะบุคคล

-                   กฎหมายลักษณะนิตกรรมและสัญญา

-                   กฎหมายมหาชนเบื้องต้น

-                   ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย

-                   กฎหมายลักษณะหนี้:หลักทั่วไป

-                   กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้

-                   กฎหมายลักษณะทรัพย์

-                   กฎหมายครอบครัว

-                   เอกเทศสัญญา 1

-                   เอกเทศสัญญา 2

-                   กฎหมายลักษณะประกันด้วยบุคคลและทรัพย์

-                   กฎหมายลักษณะหุ้นและบริษัท

-                   กฎหมายรัฐธรรมนูญ

-                   กฎหมายอาญา:ภาคความผิด

-                   กฎหมายลักษณะมรดก

-                   กฎหมายลักษณะประกันภัย

-                   กฎหมายลักษณะตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด

-                   พระธรรมนูญศาลยุติธรรม

-                   กฎหมายวิธีพิจารณาความเพ่ง

-                   กฎหมายวิธีพิจารณาความเพ่ง:ภาคบังคับคดี

-                   กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1

-                   กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2

-                   กฎหมายลักษณะพยาน

-                   กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง

-                   กฎหมายแรงงานและวิธีพิจารณาคดีในศาลแรงงาน

-                   กฎหมายล้มละลาย

-                   กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง

-                   กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล

-                   หลักวิชาชีพนักกฎหมาย

-                   นิติปรัชญา

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

-                   สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

คุณลักษณะของนักศึกษาสาขานิติศาสตร์

-                   รักในความถูกต้องยุติธรรม  ขยัน  อดทน  ชอบศึกษาเกี่ยวกับเรื่องกฏหมาย

บัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์ทำงานอะไรได้บ้าง

-                   หน่วยงานภาครัฐ เช่น นิติกร พนักงานคุมประพฤติ เจ้าพนักงานบังคับคดี  เจ้าพนักงานปกครอง นักวิชาการยุติธรรม เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ ตำรวจ ทหาร ฯลฯ

-                   หน่วยงานเอกชน เช่น นิติกร เจ้าหน้าที่กฎหมาย เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน เจ้าหน้าที่นิติกรรม- สัญญา พนักงานบังคับคดี ผู้ช่วยทนายความ ผู้รับมอบอำนาจ ฯลฯ

หมายเลขโทรศัพท์ : 032  493  268

Website : http://hs.pbru.ac.th

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account