คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

ประธานสาขา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ระวี โรจน์รุ่งสัตย์

ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ชื่อย่อ : ศศ.บ.(การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว)

ภาษาอังกฤษ        : Bachelor  of  Arts (Tourism  Industry  Development  and Management)

ชื่อย่อ                :  B.A.(Tourism  Industry  Development  and Management)

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร : ไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกิต หรือตามที่สาขาวิชากำหนดและเลือกเรียน

กลุ่มภาษาจีน ญี่ปุ่น หรือภาษาอังกฤษ ตามความประสงค์

กิจกรรมเสริมหลักสูตร : การแข่งขันทักษะวิชาชีพ , ทัศนศึกษา , โครงการแลกเปลี่ยน

ต่างประเทศ , สัมมนาวิชาการ

การจัดการศึกษา : เปิดสอนภาคปกติ

ระยะเวลาตลอดหลักสูตร : 3 ปี ครึ่ง(7-8 ภาคการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : 70,000 – 80,000 บาท

ตัวอย่างรายวิชาที่เรียน 

-                   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

-                   การจัดการองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น

-                   ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว

-                   การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

-                   จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

-                   จิตวิทยาในการบริการ

-                   พฤติกรรมนักท่องเที่ยว

-                   การจัดการทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ย

-                   การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม

-                   ภาษาอังกฤษฦธุรกิจ

-                   เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

-                   สัมมนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

-                   การตลาดในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

-                   หลักการมัคคุเทศก์

-                   หลักการโรงแรม

-                   การวิจัยด้านการพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 

-                   สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

คุณลักษณะของนักศึกษาสาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

-                   มีทัศนคติที่ดีกับงานบริการ  มีความถนัดในเรื่องของภาษา มีบุคลิกภาพที่ดี

บัณฑิตสาขาวิชาการพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทำงานอะไรได้บ้าง

-                   ด้านโรงแรม เช่น พนักงานต้อนรับส่วนหน้า พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม พนักงานฝ่ายบุคคล

-                   ด้านการท่องเที่ยว เช่น มัคคุเทศก์อาชีพ วิทยากรนำเที่ยว เจ้าของธุรกิจนำเที่ยว NGO  เป็นต้น

-                   ด้านอุตสาหกรรมบริการอื่น ๆ เช่น พนักงานสายการบิน  พนักงานต้อนรับ  ประชารสัมพันธ์ สปา MICE  Event  Organizer เป็นต้น

-                   องค์กรของรัฐ เช่น องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติ เป็นต้น

หมายเลขโทรศัพท์ : 032  493  268

Website : http://hs.pbru.ac.th

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account