คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ และบรรณารักษศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ และบรรณารักษศาสตร์

ประธานสาขา อาจารย์สิรินาฎ วงศ์สว่างศิริ 

ชื่อย่อ : ศศ.บ.(สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์)

ภาษาอังกฤษ : Bachelor  of  Arts ( Information  Science and Library Science)

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร : ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต หรือตามที่สาขากำหนด

กิจกรรมเสริมหลักสูตร : จัดอบรมโปรแกรมสำเร็จรูป และภาษาอังกฤษ พาไปศึกษาดูงาน พัฒนา

ห้องสมุดโรงเรียน  ห้องสมุดประชาชน ฯลฯ

การจัดการศึกษา : เปิดสอนภาคปกติ

ระยะเวลาตลอดหลักสูตร : 4 ปี  (8 ภาคการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : 80,000  บาท (ภาคการศึกษาละ 10,000 บาท)

ตัวอย่างรายวิชาที่เรียน 

-                   การจัดการฐานข้อมูลสำหรับงานสารสนเทศ

-                   การจัดการลูกค้าสัมพันธ์

-                   การจัดการสารสนเทศธุรกิจ

-                   การจัดการสถาบันบริการสารเทศและแหล่งเรียนรู้

-                   การจัดการสารสนเทศสำนักงาน

-                   การจัดเก็บและการค้นคืนข้อมูลสารสนเทศเบื้องต้น

-                   การทำรายการทรัพยากรสารสนเทศ

-                   การบริการสารสนเทศ

-                   การบริหารโครงการสารสนเทศ

-                   การปรับแต่งและการเผยแพร่สารสนเทศ

-                   การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

-                   การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

-                   การวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ

-                   การส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้

-                   การออกแบบและพัฒนาสื่อประสม

-                   การออกแบบเว็บในงานสารสนเทศ

-                   ภาษาอังกฤษสำหรับงานสารสนเทศ

-                   เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น

-                   ธุรกิจการพิมพ์

-                   สารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-                   สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์เบื้องต้น

-                   ห้องสมุดดิจิทัล

-                   สถิติเพื่อการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์

-                   ระเบียบวิธีวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษ์ศาสตร์

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

-                   สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

คุณลักษณะของนักศึกษาสาขาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์

-                   ขยัน  มีใจรักในการบริการ รักการอ่าน  ชอบค้นคว้า

บัณฑิตสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ทำงานอะไรได้บ้าง

-                   นักสารสนเทศ/นักเอกสารสนเทศ/บรรณารักษ์ / นักปฎิบัติการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ / เลขานุการ/ผู้จัดการ/เจ้าของร้านจำหน่ายหนังสือ/ร้านบริการเช่าหนังสือ/เจ้าหน้าที่ธุรการภาครัฐและเอกชน/อาชีพอิสระ

หมายเลขโทรศัพท์ : 032  493  268

Website : http://hs.pbru.ac.th

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account