คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ

ศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 

ประธานสาขาวิชา   :  อาจารย์เขมา  แฉ่งฉายา

ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ

ชื่อย่อ : ศศ.บ.(ศิลปะและการออกแบบ)

ภาษาอังกฤษ : Bachelor  of  Arts ( Art  and  Design)

ชื่อย่อ : B. A. (Art  and  Design)

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร : ไม่น้อยกว่า  120 หน่วยกิต หรือตามที่สาขาวิชากำหนด

กิจกรรมเสริมหลักสูตร :

การจัดการศึกษา : เปิดสอนภาคปกติ

ระยะเวลาตลอดหลักสูตร : 4  ปี (8 ภาคการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : 80,000  บาท (10,000 บาทต่อภาคเรียน)

ตัวอย่างรายวิชาที่เรียน 

-                   จิตรกรรมพื้นฐาน  ประติมากรรมพื้นฐาน ภาพพิมพ์พื้นฐาน   วาดเส้น  หลักการเขียนภาพ องค์ประกอบศิลป์  ศิลปะไทย

-                   การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ , การออกแบบสิ่งพิมพ์ ,การออกแบบโฆษณา , การออกแบบสัญลักษณ์ , การออกแบบบรรจุภัณฑ์ , การออกแบบผลิตภัณฑ์

-                   การถ่ายภาพ

-                   การวิจัยทางศิลปะการออกแบบ

-                   การนำเสนอผลงาน

-                   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ฝึกงาน)

-                   โครงการพิเศษทางศิลปะและการออกแบบ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

-                   สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

คุณลักษณะของนักศึกษาสาขาศิลปะการออกแบบ

-                   มีความอดทน ขยัน และมีใจรักในงานศิลปะ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

บัณฑิตสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบทำงานอะไรได้บ้าง

บุลากรทางศิลปศึกษา (ศึกษาวิชาครูเพิ่มเติม) นักออกแบบกราฟิก 2 มิติ และ 3 มิติ     อนิเมชั่น งานตัดต่อวีดีทัศน์  ผลิตงานออกแบบเพื่อการโฆษณาต่าง ๆ นักออกแบบผลิตภัณฑ์ นักออกแบบบรรจุภัณฑ์ สร้างสรรค์งานผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อการประกอบวิชาชีพอิสระตามความต้องการของสังคม

จุดเด่น :     จบแล้วไม่ตกงานหรือมีช่องทางในการทำงานศิลปะหลากหลาย ทั้งภาครัฐและเอกชนและสามารถประกอบอาชีพอิสระได้อย่างมั่นคง

หมายเลขโทรศัพท์ : 032  493  268

Website : http://hs.pbru.ac.th

 

 

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account