คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 

ประธานสาขา : อาจารย์ฐิติมา สุวรรณชาติ

ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย : ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

ชื่อย่อ : ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน)

ภาษาอังกฤษ : Bachelor  of  Arts ( Community  Development)

ชื่อย่อ : B.A. (Community  Development)

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร : ไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต หรือตามที่สาขาวิชากำหนด

กิจกรรมเสริมหลักสูตร : โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ โครงการออกค่ายอาสาพัฒนา โครงการ

อบรมคอมพิวเตอร์ โครงการฝึกประสบการณ์ในชุมชน สัมมนาวิชาที่

เกี่ยวข้องกับงานพัฒนา ร่วมวิจัยกับหน่วยงาน เครือข่ายการเรียนรู้ ฝึก

กระบวนการจัดทำแผนชุมชน และประเมินมาตรฐานแผนชุมชน

การจัดการศึกษา : เปิดสอนในภาคปกติ  และภาคพิเศษ (เรียนในวันเสาร์ – อาทิตย์)

ระยะเวลาตลอดหลักสูตร :  4  ปี ( 8 ภาคการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : ภาคปกติ   80,000  บาท (ภาคการศึกษาละ 10,000 บาท)

ภาคพิเศษ 144,000  บาท  (ภาคการศึกษาละ 12,000 บาท)

ตัวอย่างรายวิชาที่เรียน 

-                   หลักมานุษยวิทยา

-                   ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน

-                   สังคมวิทยาชนบทและเมือง

-                   ชุมชนศึกษา

-                   ยุทธศาสตร์และกระบวนการพัฒนาชุมชน

-                   การบริหรงานพัฒนาชุมชน

-                   การสร้างประชาสังคม

-                   ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

-                   นโยบายและการวางแผนพัฒนาชุมชน

-                   ภาวะความเป็นผู้นำในงานพัฒนาชุมชน

-                   การปกครองท้องถิ่นไทยกับการพัฒนา

-                   การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน

-                   สัมมนาปัญหาการพัฒนาชุมชน

-                   เศรษฐศาสตร์การเมืองสำหรับนักพัฒนา

-                   ภูมิปัญญาไทย

-                   การพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

-                   การจัดนิทรรศการชุมชน

-                   เศรษฐศาสตร์เพื่อการพัฒนา

-                   การจัดการความรู้ของชุมชน

-                   การจัดการฝึกอบรมและการจัดการศึกษาและมีส่วนร่วม

-                   การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน

-                   ระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน

-                   การจัดการความขัดแย้ง

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต่อ

-                   สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

คุณลักษณะของนักศึกษาสาขาพัฒนาชุมชน

-                   มีความรักในชุมชน ขยัน มีจิตอาสา

บัณฑิตสาขาวิชาพัฒนาชุมชนทำอะไรได้บ้าง

นักพัฒนาชุมชน  พัฒนากร  ผู้ช่วยนักวิจัย  ครู  องค์การบริหารส่วนตำบล  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  องค์การพัฒนาเอกชน  NGO ประกอบธุรกิจส่วนตัว  เจ้าหน้าที่ CSR

หมายเลขโทรศัพท์ : 032  493  268

Website : http://hs.pbru.ac.th

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account