คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาจีน 

ประธานสาขาวิชา   : อาจารย์กรกมล   ธนะโรจน์รุ่งเรือง

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย            : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน

ชื่อย่อ                : ศศ.บ. (ภาษาจีน)

ภาษาอังกฤษ        : Bachelor  of  Arts (Chinese)

ชื่อย่อ                : B.A. (Chinese)

จำนวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร :         ไม่น้อยกว่า 134  หน่วยกิต  หรือตามที่สาขาวิชากำหนด

กิจกรรมเสริมหลักสูตร :         ทุนในการไปอบรมภาษาจีน ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

การจัดการศึกษา :         เปิดสอนในภาคปกติ

ระยะเวลาตลอดหลักสูตร :         4 ปี (8 ภาคการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร :         80,000 บาท   (ภาคการศึกษาละ 10,000 บาท)

ตัวอย่างรายวิชาที่เรียน 

ตัวอย่างรายวิชาสาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

1571101        ภาษาจีน 1

Chinese 1

1571102        ภาษาจีน 2

Chinese 2

1572103        ภาษาจีน 3

Chinese 3

1572104        ภาษาจีน 4

Chinese 4

1572105        ภาษาศาสตร์จีนเบื้องต้น

Introduction to Chinese Linguistics

1572201        การฟังและการพูดภาษาจีน 1

Chinese Listening and Speaking 1

1572202        การฟังและการพูดภาษาจีน 2

Chinese Listening and Speaking 2

1572301        การอ่านภาษาจีน 1                                                                          Chinese Reading 1

1572302        การอ่านภาษาจีน 2

Chinese Reading 2

1572401        การเขียนภาษาจีน 1

Chinese Writing 1

1572402        การเขียนภาษาจีน 2

Chinese Writing 2

1572502        วรรณคดีจีนเบื้องต้น

Introduction to Chinese Literature

1572503        วัฒนธรรมจีน

Chinese Culture

1572601        หลักภาษาจีน

Chinese Grammar

1572602        การแปลภาษาจีน 1

Chinese Translation 1

1573701        ทักษะคอมพิวเตอร์ภาษาจีน

Chinese Computer Skills

1574901        สัมมนาจีนศึกษา

Seminar in Chinese Study

1574902        การวิจัยด้านจีนศึกษา

Chinese Study Research

1571501        ประวัติศาสตร์จีน

Chinese History

1572603        การแปลภาษาจีน 2

Chinese Translation 2

1573203        การฟังนิทานและคำบอกเล่าของจีน

Listening to Chinese Tales and Anecdotes

1573204        การฟังภาษาจีนจากสื่อโสตทัศน์

Listening to Chinese from Audio-Visual Media

1573205        การพูดเล่าเรื่องภาษาจีน

Story Telling in Chinese 

1573303        การอ่านหนังสือพิมพ์จีน

Reading Chinese Newspapers

1573304        การอ่านด้านจริยธรรมจีน

Reading in Chinese Ethics

1573305        การอ่านวิเคราะห์นวนิยายจีน

Critical Readings in Chinese Fiction

1573403        การเขียนเรียงความภาษาจีน 1                                                                                           Chinese Composition 1 

1573404        การเขียนเรียงความภาษาจีน 2

Chinese Composition 2

1573504        การเขียนพู่กันจีน

Chinese Calligraphy

1573505        ภาษาจีนโบราณ

Classical Chinese

1574206        การพูดภาษาจีนในที่ประชุมชน

Chinese Public Speaking 

1574506        จีนกับภูมิภาคอาเซียน

China and ASEAN Region

1574702        ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ

Chinese for Business

1574703        ภาษาจีนเพื่อการค้าระหว่างประเทศ

Chinese for International Relations

1574704        ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว

Chinese for Tourism

1574705        ภาษาจีนเพื่อการโรงแรม

Chinese for Hotel

1574706        ภาษาจีนสำหรับเลขานุการ

Chinese for Secretaries

1574707        ภาษาจีนสำหรับมัคคุเทศก์

Chinese for Tourist Guide

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

-                   สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

คุณลักษณะของนักศึกษาสาขาภาษาไทย 

-                   ขยัน  กล้าพูด  กล้าแสดงออก

บัณฑิตสาขาวิชาภาษาจีนทำงานอะไรได้บ้าง 

นักแปล , ล่าม , มัคคุเทศก์ , ทำงานภาคธุรกิจ

หมายเลขโทรศัพท์ : 032  493  268

Website : http://hs.pbru.ac.th 

 

 

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account