คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

ประธานสาขา อาจารย์ศุภมาส  เกตุเต็ม 

ภาษาไทย : ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

ชื่อย่อ : ศศ.บ.  (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)

ภาษาอังกฤษ : Bachelor  of  Art (Business English)

ชื่อย่อ : B.A. (Business English)

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร : ไม่น้อยกว่า 128 หน่วยกิต

กิจกรรมเสริมหลักสูตร : สอบชิงทุนไปเรียนภาษาอังกฤษหลักสูตรภาคฤดูร้อนที่ประเทศแคนาดา

กิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษ  ชมรมภาษาอังกฤษโดยอาจารย์ชาว 

ต่างประเทศเจ้าของภาษาที่มีความรู้ ความสามารถ 

การจัดการศึกษา :         เปิดสอนภาคปกติ

แผนการเรียน :         มีแผนการเรียน 2 แผน ให้เลือกตามความสนใจ

แผน ก เอกอังกฤษเดี่ยว 

แผน ข เอกอังกฤษ โทญี่ปุ่นหรือจีน 

ระยะเวลาตลอดหลักสูตร :         4  ปี

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร :         80,000 บาท (ภาคการศึกษาละ 10,000 บาท)

ตัวอย่างรายวิชาที่เรียน

-                   การแปล 1

-                   การฟังและพูด 1

-                   การฟังและพูด 2

-                   การอ่านอนุเฉท

-                   ทักษะบูรณาการ

-                   ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น

-                   วัฒนธรรมอังกฤษศึกษา

-                   สัทศาสตร์อังกฤษเพื่อการใช้

-                   การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน

-                   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ

-                   ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม

-                   ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาด

-                   ภาษาอังกฤษเพื่อการธนาคาร

-                   ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว

-                   ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการสำนักงาน

-                   ภาษาอังกฤษทางธุรกิจระหว่างประเทศ

-                   ภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ์

-                   ภาษาอังกฤษในสื่อมวลชน

-                   ภาษาอังกฤษเพื่อพิธีกรและการจัดงานเลี้ยง

-                   ภาษาอังกฤษสำหรับงานเลขานุการ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

-                  สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

คุณลักษณะของนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ

-                   กล้าแสดงออก  ชอบการติดต่อสื่อสาร

บัณฑิตสาขาภาษาอังกฤษทำงานอะไรได้บ้าง

งานทั้งในภาครัฐบาลและเอกชน และธุรกิจส่วนตัวทั้งในและต่างประเทศ  โดยทำงานในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาต่างประเทศทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น เช่น ล่าม  นักแปลเอกสาร  เจ้าหน้าที่ประจำสายการิบน พนักงานในโรงแรม ธนาคาร บริษัทที่ทำธุรกิจนำเข้า ส่งออก และการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ นักประชาสัมพันธ์ มัคคุเทศก์ การทำธุรกิจระหว่างประเทศ หรือธุรกิจอื่นๆ ที่ต้องใช้ภาษาต่างประเทศ รวมทั้งการเป็นครูสอนในโรงเรียน สถาบันสอนภาษา หรือเจ้าหน้าที่ในองค์กรต่างๆ ที่ต้องใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสาร

หมายเลขโทรศัพท์ : 032  493  268

Website : http://hs.pbru.ac.th

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account