คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาศิลปศึกษา 

ประธานสาขา อาจารย์สิริเพ็ญ  ภู่มหภิญโญ 

ชื่อหลักสูตร  

ภาษาไทย : ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา

ชื่อย่อ :  ค.บ. (ศิลปศึกษา)

ภาษาอังกฤษ : Bachelor  of  Education  (Art  Education)

ชื่อย่อ : B.Ed. (Art  Education)

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร : ไม่น้อยกว่า 164 หน่วยกิต

กิจกรรมเสริมหลักสูตร ดูงานด้านศิลปะและการสอนศิลปะเข้าค่ายฝึกอบรมทักษะศิลปะ

ระยะเวลาตลอดหลักสูตร : 5 ปี (10 ภาคเรียน)

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร :  100,000 บาท (ภาคการศึกษาละ 10,000 บาท)

ตัวอย่างรายวิชาที่เรียน 

-                   ประวัติศาสตรศิลป์

-                   วาดเส้น

-                   องค์ประกอบศิลป์

-                   ความคิดสร้างสรรค์

-                   วัสดุเทคนิคศิลปะ

-                   ภาพพิมพ์

-                   จิตรกรรม

-                   ประติมากรรม

-                   ศิลปะไทย

-                   เขียนแบบ

-                   การระบายสีน้ำ

-                   การเขียนภาพทิวทัศน์

-                   การออกแบบ

-                   การจัดนิทรรศการ

-                   การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์

-                   การถ่ายภาพ

-                   การวิจัยศิลปศึกษา

-                   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

-                   การถ่ายภาพ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

-                   สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

คุณลักษณะของนักศึกษาสาขาศิลปศึกษา

-                   มีใจรักในศิลปะ  ใจเย็น  มีความคิดสร้างสรรค์

บัณฑิตสาขาวิชาสังคมศึกษาทำงานอะไรได้บ้าง

ครู - อาจารย์  ในโรงเรียน หรือสถาบันต่าง ๆ ทั้งของรัฐและเอกชน  นักวิชาการ   ประกอบอาชีพอิสระ เป็นต้น

หมายเลขโทรศัพท์ : 032  493  268

Website :http://hs.pbru.ac.th

 

 

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account