คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏดุริยางคศาสตร์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชานาฏดุริยางคศาสตร์ 

ประธานสาขาวิชา :  อาจารย์กมลาลักษณ์   นวมสำลี

ชี่อหลักสูตร 

ภาษาไทย :  ครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานาฎดุริยางคศาสตร์

ชื่อย่อ : ค.บ. (นาฎดุริยางคศาสตร์)

ภาษาอังกฤษ : Bachelor  of  Education (Performing  and Musical  Arts)

ชื่อย่อ : B. Ed. (Performing  and Musical  Arts)

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร : ไม่น้อยกว่า 170 หน่วยกิต

กิจกรรมเสริมหลักสูตร : ไปเผยแพร่งานในต่างประเทศ  ศึกษาดูงาน  อบรม จัดแสดงงานต่างๆ

การจัดการศึกษา : เปิดสอนภาคปกติ

ระยะเวลาตลอดหลักสูตร : 5 ปี (10 ภาคการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : 100,000   บาท (ภาคการศึกษาละ 10,000 บาท)

ตัวอย่างรายวิชาที่เรียน 

แขนงนาฏศิลป์ไทย 

-                   โขน

-                   ฟ้อนรำไทย

-                   การแสดงท้องถิ่นเมืองเพชร

-                   การกำกับการแสดง

-                   การจัดการนาฏยการแสดงเชิงธุรกิจ

-                   การแต่งกายและแต่งหน้า

-                   การสร้างละคร

-                   ประดิษฐ์และบันทึกท่ารำเต้น

-                   โมเดิร์นดานซ์

แขนงดนตรี

-                   คอมพิวเตอร์ดนตรี

-                   เปียโน

-                   เครื่องลมทองเหลือง

-                   เครื่องลมไม้

-                   กีตาร์

-                   ปี่พาทย์ไทย

-                   เครื่องสายไทย

-                   ขับร้องไทย

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต่อ

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีใจรัก และมีความถนัดในทางด้านดนตรีไทย ดนตรีสากล   การแสดง  การแสดงละครและรำเต้น  อย่างใดอย่างหนึ่ง

คุณลักษณะของนักศึกษาสาขาภาษาไทย

-                   มีใจรักในแขนงที่ตนศึกษา  มีความศรัทธา มีพรสวรรค์ในแขนงวิชาที่ศึกษา

บัณฑิตสาขาวิชานาฏยการแสดงทำงานอะไรได้บ้าง

บรรจุเข้ารับข้าราชการครูในสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ประกอบธุรกิจการแสดง, ธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวกับการแสดง, นักประกอบการ, นักแสดง, ครู, อาจารย์  นักดนตรีอาชีพ  นักร้อง  ฯลฯ

หมายเลขโทรศัพท์ : 032  493  268

Website : http://edu.pbru.ac.th

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account