คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาสังคมศึกษา 

ประธานสาขา ดร.ฟาริดา  แสงเอี่ยม 

ชื่อหลักสูตร  

ภาษาไทย : ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา

ชื่อย่อ :  ค.บ. (สังคมศึกษา)

ภาษาอังกฤษ : Bachelor  of  Education Program  in Social  Studies  (Social  Studies)

ชื่อย่อ : B.Ed. (Social  Studies)

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร : ไม่น้อยกว่า 164 หน่วยกิต

กิจกรรมเสริมหลักสูตร อบรมพัฒนาบุคลิกภาพ ,อบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น , ชมรมประวัติศาสตร์สัญจร , ทัศนศึกษา

ระยะเวลาตลอดหลักสูตร : 5 ปี (10 ภาคเรียน)

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร :  100,000 บาท (ภาคการศึกษาละ 10,000)

ตัวอย่างรายวิชาที่เรียน

-                   วิธีวิทยาในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

-                   ปรัชญาและศาสนา

-                   เหตุการณ์โลกปัจจุบัน

-                   ประวัติศาสตร์ไทย

-                   ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

-                   การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา

-                   ภูมิศาสตร์กายภาพ

-                   การเมืองการปกครองของไทย

-                   วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย

-                   เศรษฐศาสตร์ทั่วไป

-                   สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

-                   เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

-                   สัมมนาสังคมศึกษา

-                   การปกครองส่วนท้องถิ่นของไทย

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

-                   สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

คุณลักษณะของนักศึกษาสาขาภาษาไทย

-                   มีใจรักษ์ในความเป็นครู มีจิตอาสา ขยัน อดทน

บัณฑิตสาขาวิชาสังคมศึกษาทำงานอะไรได้บ้าง

ครู - อาจารย์  นักวิชาการ  นักวิจัย  บุคลกรทางการศึกษา   อาชีพอิสระ  เป็นต้น

หมายเลขโทรศัพท์ : 032  493  268

Website : http://hs.pbru.ac.th

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account