คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

ประธานสาขาวิชา :  อาจารย์ตรีนุช   สุนทรวิภาต

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย            : ครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ชื่อย่อ                : ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)

ชื่อภาษาอังกฤษ     : Bechelor  of  Education  (English)

ชื่อย่อ : B.Ed. (English)

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร : ไม่น้อยกว่า 169 หน่วยกิต

กิจกรรมเสริมหลักสูตร :  มีอาจารย์ชาวต่างประเทศ , English  Camp , English  Club Summer  Course

การจัดการศึกษา : เปิดสอนภาคปกติ

ระเวลาตลอดหลักสูตร : 5 ปี (10 ภาคการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : 100,000  บาท(ภาคการศึกษาละ 10,000)

ตัวอย่างวิชาที่เรียน 

-                   ทักษะบูรณาการ

-                   วัฒนธรรมอังกฤษศึกษา

-                   การเรียนภาษาด้วยการแสดง

-                   การประเมินและการใช้สื่อในการสอนภาษาอังกฤษ

-                   การอ่านอนุเฉท

-                   การเชื่อมโยงองค์ประกอบในการอ่าน

-                   การอ่านภาษาอังกฤษทั่วไป

-                   การอ่านและการตีความ

-                   หลักและวิธีการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ

-                   วรรณคดีสำหรับเด็ก

-                   ภาษาต่างประเทศ

-                   การจัดการห้องเรียนสำหรับครูภาษา

-                   ความรู้เบื้องต้นในการใช้สื่อเพื่อสอนภาษา

-                   การผลิตและปรับสื่อเพื่อสอนภาษา

-                   การเขียนตามรูปแบบ

-                   รูปแบบการเขียนอนุเฉท

-                   ลักษณะองค์ประกอบของการเขียนข้อความ

-                   การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน

-                   รุปแบบและการใช้ภาษาอังกฤษ 1

-                   รูปแบบและการใช้ภาษาอังกฤษ 2

-                   การทดสอบและการวัดผลสำหรับครูภาษา

-                   ภาษาศาสตร์ ภาษาอังกฤษเบื้องต้น

-                   สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษเพื่อการใช้

-                   ภาษาศาสตร์ประยุกต์

-                   วรรณกรรมเบื้องต้น

-                   วรรณคดีเบื้องต้น

-                   การแปล 1

-                   การฟังและพูด 1

-                   การฟังและพูด 2

-                   การฟังและพูด 3

-                   การสัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ

-                   การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร

-                   การวิจัยทางภาษาเบื้องต้น

-                   ร้อยแก้วภาษาอังกฤษ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

  1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลาย เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.25
  2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์และ/หรือ เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
    เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

จุดเด่นของหลักสูตร 

-                   เสริมทักษะภาษาอังกฤษด้วย English  Camp และ English  Club ควบคุมดูแลโดยอาจารย์ชาวต่างประเทศ

-                   สอนโดยอาจารย์ชาวต่างประเทศในหลากหลายวิชา

-                   มีห้องปฏิบัติการทางภาษาที่ทันสมัย

-                   ฝึกงานในโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครูทั้งในภาครัฐและเอกชน

-                   สนับสนุนการชิงทุนเพื่อเข้ารับราชการโครงการครูพันธ์ใหม่

คุณลักษณะของนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ

มีใจรักษ์ในความเป็นครู เป็นคนกล้าแสดงออก

บัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษทำงานอะไรได้บ้าง

ครูภาษาอังกฤษทั้งในหน่วยงานรัฐบาล และเอกชน  อาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ  เปิดสำนักงานแปล

หมายเลขโทรศัพท์ : 032  493  268

Website : http://hs.pbru.ac.th

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account