คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาไทย 

ประธานสาขาวิชา อาจารย์ศิวาพร  พิรอด 

ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย : ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

ชื่อย่อ : ค.บ. (ภาษาไทย)

ภาษาอังกฤษ : Bechelor  of  Education ( Program  in  Thai)

ชื่อย่อ :  B.Ed. (Thai)

จำนวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร : ไม่น้อยกว่า 174 หน่วยกิต

กิจกรรมตลอดหลักสูตร :

การจัดการศึกษา : เปิดสอนภาคปกติ

ระยะเวลาตลอดหลักสูตร : 5 ปี (10 ภาคการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร :  100,000  บาท (ภาคการศึกษาละ 10,000 บาท)

ตัวอย่างรายวิชาที่เรียน

-                   ความเป็นครูในสังคมไทย

-                   หลักสูตรและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

-                   จิตวิทยาเพื่อการเรียนรู้

-                   การบริหารจัดการในสถานศึกษา

-                   หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา

-                   การจัดการเรียนรู้ภาษาไทย

-                   วรรณกรรมศึกษา

-                   การเขียนเชิงวิชาการ

-                   การพัฒนาทักษะการอ่าน

-                   คติชนวิทยา

-                   วิเคราะห์แบบเรียนภาษาไทย

-                   วิธีสอนภาษาไทย

-                   วรรณกรรมกับสังคม

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

-                   สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลาย

คุณลักษณะของนักศึกษาสาขาภาษาไทย

-                   มีใจรักษ์ในความเป็นครู รักและภาคภูมิใจในความเป็นไทย ขยัน มีจิตอาสา

บัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทยทำงานอะไรบ้าง

ครู – อาจารย์ ประกอบอาชีพราชการและภาคเอกชน หรือประกอบอาชีพอิสระ เช่น นักเขียน นักวิชาการ นักบริหารการศึกษา วิทยากร  และอื่น ๆ เนื่องจากมีประสบการณ์ด้านการสอน         การสื่อสารและการถ่ายทอดที่ดี

หมายเลขโทรศัพท์ : 032  493  268

Website : http://hs.pbru.ac.th

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account