Faculty of Nurse

คณะพยาบาลศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

ประธานสาขาวิชา : อาจารย์กุลวดี  เข่งวา

ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

ชื่อย่อ :  วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science (Public  Health)

ชื่อย่อ : B.Sc. (Public  Health)

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร :  ไม่น้อยกว่า 142 หน่วยกิต

กิจกรรมเสริมหลักสูตร :  อบรมความเป็นผู้นำด้านสาธารณสุข ,  ฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพ (CPR), ศึกษาดูงานด้านกายวิภาคศาสตร์ อนามัยแม่และเด็ก อาชีวอนามัย อนามัยสิ่งแวดล้อม , อบรมจริยธรรม , ให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นแก่ชุมชน

การจัดการศึกษา :  เปิดสอนภาคปกติ

ระยะเวลาตลอดหลักสูตร : 4 ปี (8 ภาคการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : 88,000  บาท (ภาคการศึกษาละ 1,1000 บาท )

ตัวอย่างรายวิชาที่เรียน 

กลุ่มวิชาบังคับ 

-                   การสาธารณสุข

-                   สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์

-                   กฎหมายสาธารณสุขและนิติเวชวิทยา

-                   อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

-                   โภชนศาสตร์สาธารณสุข

-                   สุขภาพจิตชุมชน

-                   อนามัยสิ่งแวดล้อม

-                   อนามัยครอบครัว

-                   สัมมนาสาธารณสุข

-                   การพัฒนาสุขภาพชุมชน

-                   การรักษาพยาบาลเบื้องต้น

-                   การบริหารงานสาธารณสุข

-                   การวางแผนและประเมินผลโครงการทางสาธารณสุข

-                   การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข

-                   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต่อ

-                   สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลาย หรือเทียบเท่าสายวิทย์ – คณิต

คุณลักษณะของนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

-                   มีจิตเมตตา  อดทน  ขยัน  ซื่อสัตย์

บัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ทำงานอะไรได้บ้าง

-                   เป็นนักวิชาการ  เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพในหน่วยงานของรัฐและเอกชน  งานอิสระดูแลเด็กและดูแลผู้สูงอายุ  งานบริการสุขภาพ แพทย์ทางเลือก  ขายอาหารสุขภาพ เจ้าหน้าที่ สารธณสุขประจำหน่วยงานด้านสุขภาพ

หมายเลขโทรศัพท์         032 – 493300 ต่อ 2222

Website : http://scipbru.ac.th nurse.pbur.ac.th

Email   : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  , wallapThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต 

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

ประธานสาขาวิชา : ........................................................................

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : การแพทย์แผนไทยบัณฑิต   สาขาการแพทย์แผนไทย

ชื่อย่อ : พท.บ.(การแพทย์แผนไทย)

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Thai Traditional  Medicine  Program)

ชื่อย่อ : B.TM. (Thai Traditional  Medicine  )

วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญ เฉพาะของหลักสูตร : เวชกรรมไทย  เภสัชกรรมไทย  การผดุงครรภ์ไทย และการนวดไทย

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร : ไม่น้อยกว่า 131 หน่วยกิต หรือตามที่สาขาวิชาที่กำหนด

กิจกรรมเสริมหลักสูตร : ศึกษาดูงานนอกสถานที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์แผนไทย ไหว้ครูการแพทย์แผนไทย  ชั่วโมงจริยธรรม

การจัดการศึกษา : เปิดสอนภาคปกติ

ระยะเวลาตลอดหลักสูตร : 4 ปี ( 8 ภาคการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : 120,000  บาท (ภาคการศึกษาละ 15,000 บาท)

ตัวอย่างรายวิชาที่เรียน

-                   หมวดการศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต

-                   เภสัชกรรมไทย หมวดวิชาเฉพาะด้านไม่น้อยกว่า 92 หน่วยกิต

-                   เวชกรรมไทย หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

-                   การผดุงครรภ์ไทย

-                   ปรัชญาและพื้นฐานการแพทย์แผนไทย

-                   การนวดไทย

-                   ธุรกิจสปาและการประยุกต์ใช้ในงานการแพทย์แผนไทย

-                   ร่างกายมนุษย์

-                   จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย

-                   วิจัยทางการแพทย์แผนไทย

-                   สัมคมวิทยามานุษยวิทยาการแพทย์แผนไทย

-                   สัมมนาการแพทย์แผนไทย

-                   การผลิตและควบคุมคุณภาพยาสมุนไพรไทย

-                   จิตวิทยาและการดูแลสุขภาพจิต

-                   ระบบสุขภาพของประเทศ

-                   การสอบผ่านประมวลความรู้ สาขาการแพทย์แผนไทย ทั้ง 4 ประเภทคือ เวชกรรมไทย  เภสัชกรรมไทย การผดุงครรภ์ไทย และการนวดไทย ทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาต่อ

-                   สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า  มีหน่วยการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 22 หน่วยกิต คณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต และภาษาต่างอังกฤษไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต

-                   เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 และผ่านการสัมภาษณ์จากสาขาวิชา

คุณลักษณะของนักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

-                   มีความมานะ  อดทน  ขยัน

บัณฑิตสาขาการแพทย์แผนไทยทำงานอะไรบ้าง

-                   นักวิชาการแพทย์แผนไทย  เจ้าของกิจการ  ร้านขายยา  เปิดโรงพยาบาล สถานพยาบาล  คลินิก  เปิดโรงเรียน  สปาเพื่อสุขภาพ  ประกอบอาชีพอิสระทั้งในและต่างประเทศ

-                   Website : http://scipbru.ac.th http://nurse.pbur.ac.th

-                   Email   : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  , wallapThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

ประธานสาขา :    อาจารย์ณัทกวี        ศิริรัตน์

ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย :    พยาบาลศาสตรบัณฑิต

ชื่อย่อ :    พย.บ.

ภาษาอังกฤษ :    Bachelor of Nursing Sciene Program

ชื่อย่อ :    B.N.S.

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร :   ไม่น้อยกว่า  145  หน่วยกิต

กิจกรรมเสริมหลักสูตร :

การจัดการศึกษา :    เปิดสอนภาคปกติ

ระยะเวลาตลอดหลักสูตร :    4 ปี (8 ภาคการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร :    400,000 บาท (ปีการศึกษาละ  100,000 บาท)

ตัวอย่างรายวิชาที่เรียน 

กลุ่มวิชาบังคับ 

-          มโนมติทางการพยาบาล

-          การพยาบาลด้วยจิตใจของความเป็นมนุษย์

-          ทฤษฎีทางการพยาบาล

-          การพยาบาลพื้นฐาน

-          สารสนเทศและการสื่อสารทางการพยาบาล

-          การประเมินภาวะสุขภาวะ

-          กระบวนการวิจัยทางการพยาบาล

-          การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

-          การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

-          การพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์

-          การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์

-          การพยาบาลอนามัยชุมชน

-          การรักษาพยาบาลเบื้องต้น

-          ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางการพยาบาล

-          จิตวิทยาพัฒนาการ

-          ฯลฯ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต่อ

-          สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลายแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์

คุณลักษณะของนักศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

-          มีจิตเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ มีความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ มีความอดทน มีใจรักในงานบริการ      มีความเสียสละ

สถาบันพี่เลี้ยง

-          โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทย์ศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

บัณฑิตสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ทำงานอะไรได้บ้าง

-          เป็นพยาบาลวิชาชีพ ทำงานในสถานบริการสุขภาพทุกระดับ

-          เป็นพยาบาลวิชาชีพในสถานประกอบการหรือสถาบันการศึกษา

-          ประกอบอาชีพอิสระด้านสุขภาพ ไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติวิชาชีพ

-          ศึกษาต่อปริญญาโท , ปริญญาเอก

หมายเลขโทรศัพท์         032 – 493300 ต่อ 2222

Website : http://scipbru.ac.th nurse.pbur.ac.th

Email   : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  , wallapThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หลักสูตรคณะพยาบาลศาสตร์

หลักสูตรคณะพยาบาลศาสตร์

1. หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

3. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

ปรัชญาคณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เชื่อว่า บัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพต้องมีพื้นฐานมาจากการมีคุณธรรม มีจิตเอื้ออาทรด้วยจิตใจของความเป็นมนุษย์มีความรู้ในศาสตร์ ของวิชาชีพและศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขภายใต้ค่านิยมร่วมของคณะพยาบาล ศาสตร์ที่ว่า “คุณธรรมนำปัญญา  ก้าวหน้าด้วยวิชาการ  ผสมผสานภูมิปัญญาไทย  ใส่ใจดุลยภาพชีวิต  บริการด้วยจิตเอื้ออาทรด้วยจิตใจของความเป็นมนุษย์”


วิสัยทัศน์คณะพยาบาลศาสตร์

"เป็นองค์กรชั้นนำในการผลิตพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 1 ใน 5 ของประเทศภายในปี 2562"


พันธกิจคณะพยาบาลศาสตร์

๑. ผลิตบัณฑิตพยาบาลและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ ให้มีคุณภาพโดยเน้นการ ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
๒. ผลิตผลงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ โดยเน้นการส่งเสริมสุขภาพ  ผู้สูงอายุ 
๓. บูรณาการ การบริการวิชาการกับทุกพันธกิจของคณะ 
๔. อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๕. สืบสานโครงการพระราชดำริโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับทุกพันธกิจของคณะ
๖. บริหารองค์กรโดยใช้ยุทธศาสตร์ ตามหลักธรรมาภิบาล


เอกลักษณ์คณะพยาบาลศาสตร์

"ความเชี่ยวชาญในการส่งเสริมและดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ"


อัตลักษณ์คณะพยาบาลศาสตร์

"ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ บริการด้วยใจเอื้ออาทร และจิตใจของความเป็นมนุษย์"


วัตถุประสงค์คณะพยาบาลศาสตร์

๑. เพื่อผลิตบัณฑิตพยาบาลและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพให้มีคุณภาพ  เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ
๒. เพื่อผลิตและพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์  นวัตกรรมที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของคณะ
๓. เพื่อบริการวิชาการแก่สังคม  โดยประสานความร่วมมือกับท้องถิ่น และองค์กรอื่นให้เกิดความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๔. เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และสากลในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
๕. เพื่อสืบสานและต่อยอดโครงการพระราชดำริตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๖. เพื่อบริหารจัดการองค์กรโดยใช้ยุทธศาสตร์ ตามหลักธรรมาภิบาล ให้บุคลากรมีความสุขอย่างมีดุลยภาพและสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล


ยุทธศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์

ยุทศาสตร์ที่ ๑ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพพร้อมรับใช้สังคม
กลยุทธ์ที่ ๑.๑.ยกระดับคุณภาพหลักสูตรให้ได้รับการยอมรับในระดับสากล 
กลยุทธ์ที่ ๑.๒.พัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและเรียนรู้จากการ ปฏิบัติ (Action learning) โดยเน้นคุณลักษณะตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์
กลยุทธ์ที่ ๑.๓.พัฒนาสมรรถนะของอาจารย์ให้มีความแข็งแกร่งทางวิชาการและวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ ๑.๔.พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาให้ถึงพร้อมด้วยวิชาการ วิชาชีพ และคุณธรรม สามารถดำรงตนและช่วยเหลือเกื้อกูลสังคมได้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ TQF และอัตลักษณ์ของคณะพยาบาลศาสตร์ 

ยุทศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาศักยภาพการวิจัย เพื่อความเป็นเลิศด้านการส่งเสริม สุขภาพผู้สูงอายุ อาหาร และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
กลยุทธ์ที่ ๒.๑.การพัฒนาสมรรถนะด้านสถิติและการออกแบบวิจัย 
กลยุทธ์ที่ ๒.๒.พัฒนาประเด็นวิจัยและสร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาเป็นหน่วยวิจัย
กลยุทธ์ที่ ๒.๓.การพัฒนาเครือข่ายชุมชนและพัฒนาบริการวิชาการ การจัดสุขภาพชุมชน 

ยุ ทศาสตร์ที่ ๓ การบริการวิชาการสนองต่อการพัฒนาชุมชน เพื่อการส่งเสริมสุขภาพและสร้างภูมิคุ้มกัน เกี่ยวกับยาเสพติด เพศศึกษาและหมวกกันน็อค
กลยุทธ์ที่ ๓.๑.สร้างค่ายเยาวชนต้นแบบ 
กลยุทธ์ที่ ๓.๒.พัฒนาหลักสูตรการบริการวิชาการ และจัดตั้งศูนย์บริการด้านสุขภาพเพื่อหารายได้และเป็นฐานการเรียนรู้ให้แก่ นักศึกษาและชุมชน
กลยุทธ์ที่ ๓.๓.สร้างเสริมเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าขององค์กรของชุมชนท้องถิ่น

ยุทศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นสากล
กลยุทธ์ที่ ๔.๑.เพิ่มขีดความสามารถของนักศึกษา
กลยุทธ์ที่ ๔.๒.เพิ่มขีดความสามารถด้านภาษาของบุคลากร
กลยุทธ์ที่ ๔.๓.ส่งเสริมการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างสถาบันในอาเซียน 

ยุทศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยยึดหลักธรรมมาภิบาลและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ ๕.๑.พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ ๕.๒.เร่งรัดการเพิ่มและพัฒนาคุณภาพบุคลากรและนักศึกษา ให้มีศักยภาพในการแข่งขันระดับประเทศและอาเซียน 
กลยุทธ์ที่ ๕.๓.พัฒนาและปรับปรุงสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เป็น E-Faculty และพัฒนาห้องปฏิบัติการให้มีความพร้อมต่อการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ
กลยุทธ์ที่ ๕.๔.พัฒนาและปรับปรุง คณะให้เป็น Green and clean Faculty
กลยุทธ์ที่ ๕.๕.เร่งรัดพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรแบบบูรณาการในกลุ่มสาขา วิชาชีพใกล้เคียงชื่อเสียงและรายได้ของ มหาวิทยาลัยและคณะอย่างยังยืน
กลยุทธ์ที่ ๕.๖.พัฒนาช่องทางและระบบกลไกการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในการสร้างชื่อเสียงและความศรัทธาให้แก่องค์กร

ยุทศาสตร์ที่ ๖ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและโครงการพระราชดำริตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ ๖.๑.ส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและโครงการพระราชดำริตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

คณะพยาบาลศาสตร์

เว็บไซต์ คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตร คณะพยาบาลศาสตร์

ประวัติคณะพยาบาลศาสตร์

เว็บไซต์คณะคณะพยาบาลศาสตร์  http://nurse.pbru.ac.th/

รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่งให้ประชาชนเข้าถึงบริการอย่างเสมอภาครวมทั้งการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์การด้านการแพทย์ในทวีปเอเชีย รวมทั้งการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘  การเปิดเสรีทางการค้า การเพิ่มขึ้นและการแข่งขันด้านการบริการสุขภาพของเอกชน อุบัติการณ์ของโรคไร้เชื้อ โรคติดเชื้อ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากร ทำให้มีประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้น ฯลฯ ทำให้เกิดความต้องการบุคลากรพยาบาลเพิ่มขึ้นจำนวนมาก  จำนวนพยาบาลที่เหมาะสมของพยาบาลวิชาชีพต่อประชากรที่จะต้องดูแล  จึงเป็นเป้าหมายที่สำคัญและท้าทายของการจัดระบบบริการสุขภาพที่พึงประสงค์    จึงไม่ใช่เพียงปัญหาของวิชาชีพพยาบาลเท่านั้น  แต่ยังเป็นปัญหาของระบบบริการสุขภาพไทยอีกด้วย   
ปัจจุบันปัญหาขาดแคลนบุคลากรสาขาวิชาชีพพยาบาลของประเทศไทยยังอยู่ในขั้นวิกฤตจากการสำรวจ ปัญหาขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพของประเทศไทยในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ของสภาการพยาบาล พบว่า กระทรวงสาธารณสุข ยังขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพอีกถึง ๓๓,๔๐๖ คนขณะเดียวกันยังมีจำนวนพยาบาลวิชาชีพอีกส่วนหนึ่งที่จะต้องจะทยอยเข้าสู่วัยเกษียณอายุ ถึงร้อยละ ๑๕- ๒๐ ต่อปี ในระยะเวลาอีกประมาณ ๕-๑๐ ปีข้างหน้า นอกจากนี้ ยังมีความต้องการใช้พยาบาลวิชาชีพภายนอกกระทรวงสาธารณสุขทั้งในโรงพยาบาลเอกชน โรงพยาบาลของกระทรวงกลาโหม โรงงานอุตสาหกรรม ศูนย์บริการสุขภาพเด็ก  รวมถึงสถานศึกษาทั่วประเทศ อีกจำนวนมาก นอกจากนี้ องค์การอนามัยโลกได้กำหนดอัตราส่วนพยาบาลวิชาชีพต่อประชากร ไว้ที่ ๑:๕๐๐ คน ในขณะที่ประเทศไทยอัตราส่วนยังสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 
การแก้ปัญหาการขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพ  จึงถือเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องรีบแก้ไข  ทางออกของการแก้ปัญหาการขาดแคลนพยาบาลที่สำคัญประการหนึ่งคือ  การรับสมัครพยาบาลหลักสูตรพยาบาลศาสตร์เพิ่มมากขึ้น  กระทรวงสาธารณสุขจึงได้จัดทำแผนผลิตบุคลากรสาขาการพยาบาลเพิ่มภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง  ๒๕๕๓-๒๕๕๕  รวมทั้งสิ้น  ๘,๕๐๐ คน  เพื่อกระจายบุคลากรไปยังโรงพยาบาลต่างๆ  รวมไปถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลด้วย ส่งผลให้ภายในปี  ๒๕๕๗  กระทรวงสาธารณสุขจะมีพยาบาลวิชาชีพจบใหม่  ๓,๐๐๐  คน  ซึ่งยังไม่สามารถทดแทนปริมาณพยาบาลวิชาชีพที่ต้องการได้เช่นกันและยังคงเป็นช่องว่างที่สถาบันการศึกษาพยาบาลอื่นๆ  สามารถผลิตพยาบาลวิชาชีพได้อย่างต่อเนื่อง  ประกอบกับความนิยมเรียนพยาบาลของเด็กไทยมีมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะเป็นวิชาชีพที่มั่นคง  เรียนจบแล้วมีงานรองรับแน่นอน  รวมทั้งมีความก้าวหน้าทางวิชาชีพสูง 
จากความจำเป็นและความสำคัญดังกล่าวแล้วข้างต้นจึงเป็นโอกาสของการเปิดคณะพยาบาลศาสตร์  ในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นสถาบันการศึกษาที่มีความพร้อม ในหลายๆ ด้านในการขยายการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมและประเทศชาติได้โดยเฉพาะจัดการศึกษาในสาขาพยาบาลศาสตร์ให้มีคุณภาพและมาตรฐานตามที่สภาวิชาชีพและคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนดไว้ 
ดังนั้นในฐานะสถาบันอุดมศึกษาที่ต้องมีบทบาทในการช่วยแก้ปัญหาสังคม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงได้ดำเนินการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์และดำเนินการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  ขึ้นโดย


คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ในการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕  วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
คณะกรรมการสภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ ๒๕๕๗) ในการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อนุมัติหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต       (หลักสูตรใหม่ ๒๕๕๗) ในการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
สภาการยาบาล อนุมัติหลักสูตรการพยาบาลศาสตรบัณฑิต เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา อนุมัติหลักสูตรการพยาบาลศาสตรบัณฑิต เมื่อวันที่  ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗

คณบดีคนแรก อาจารย์ณัทกวี ศิริรัตน์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒

เว็บไซต์คณะคณะพยาบาลศาสตร์  http://nurse.pbru.ac.th/

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account