วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาชีววิทยา

ประธานสาขาวิชา : อาจารย์ว่าที่ร้อยโทคงฤทธิ์  ติณะรัตน์

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : ครุศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาชีววิทยา

ชื่อย่อ : ค.บ.(ชีววิทยา)

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education (Biology)

ชื่อย่อ : B.Ed. (Biology)

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร : ไม่น้อยกว่า 170 หน่วยกิต หรือตามที่สาขาวิชาที่กำหนด

กิจกรรมเสริมหลักสูตร : ผู้ช่วยวิทยากรอบรมความรู้ทางชีววิทยาแก่ครูและนักเรียนศึกษาดูงานนอกสถานที่

การจัดการศึกษา : เปิดสอนภาคปกติ

ระยะเวลาตลอดหลักสูตร : 5 ปี (10 ภาคการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : 110,000  บาท (ภาคการศึกษาละ 11,000 บาท)

ตัวอย่างรายวิชาที่เรียน

-                   กลุ่มวิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า  53  หน่วยกิต  หมวดศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาเฉพาะสาขา 81 หน่วยกิต

-                   พฤกษศาสตร์

-                   สัตววิทยา

-                   นิเวศวิทยา

-                   ชีววิทยาของเซลล์

-                   จุลชีววิทยา

-                   พันธุศาสตร์

-                   สรีรวิทยา

-                   ชีวเคมี

-                   เคมีวิเคราะห์

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

-                   สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า สายวิทย์ – คณิต

คุณลักษณะของนักศึกษาสาขาชีววิทยา

-                   มีใจรักในความเป็นครู  มีเมตตากรุณาต่อศิษย์

บัณฑิตสาขาวิชาชีวิทยาทำงานอะไรได้บ้าง

-                   นักวิชาการ  ครู – อาจารย์ อาชีพอิสระ

หมายเลขโทรศัพท์  032  493  266

Website :…………………………

 

 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเคมี

ประธานสาขา : อาจารย์สุทธิดา  ทองคำ

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : ครุศาสตรบัณฑิต (เคมี)

ชื่อย่อ : ค.บ.

ชื่อภาษาอังกฤษ Bachelor of Education (Chemistry)

ชื่อย่อ B.Ed. (Chemistry)

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร : ไม่น้อย 170 หน่วยกิต

กิจกรรมเสริมหลักสูตร : การพัฒนาบุคลิภาพ  กิจกรรมพัฒนาความสามาถด้านภาษอังกฤษ และคอมพิวเตอร์ กิจกรรมพัฒนคุณธรรม จริยธรรม อบรมอาชีพเสริม อบรมเสริมทักษะการใช้เครื่องมือ

การจัดการศึกษา : เปิดการสอนภาคปกติ

ระยะเวลาตลอดหลักสูตร: 5 ปี (ไม่น้อยกว่า 10 ภาคการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : 110,000 บาท (ภาคการศึกษาละ 11,000 บาท)

ตัวอย่างรายวิชาที่เรียน

สาขาวิชาเคมี (หลักสูตร 5 ปี)

กลุ่มวิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า  50  หน่วยกิต

วิชาบังคับ                             29  หน่วยกิต

วิชาบังคับเฉพาะสาขาวิชาไม่น้อยกว่า 67 หน่วยกิต

วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู      14  หน่วยกิต

วิชาบังคับ 46 หน่วยกิต

-                   เคมีอนินทรีย์ 1 และปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 1

-                   เคมีอนินทรีย์ 1และปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 1

-                   เคมีอินทรีย์ 2 และปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 2

-                   เคมีเชิงฟิสิกส์ 1

-                   เคมีเชิงฟิสิกส์ 2

-                   เคมีวิเคราะห์

-                   ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์

-                   ปฏิบัติการชีวเคมี 1

-                   ปฏิบัติการชีวเคมี 2

-                   การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 2

-                   ปฏิบัติการวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 2

-                   วิจัยทางเคมี

-                   เคมีอินทรีย์ 1และปฎิบัติการปฎิบัติการเคมีอินทรีย์ 1

-                   ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2

-                   ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 1

-                   ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 1

-                   ชีวเคมี 1

-                   ชีวเคมี 2

-                   ปฎิบัติการเคมีวิเคราะห์

-                   การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 1

-                   ปฏิบัติการวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 1

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

-                   สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

คุณลักษณะของนักศึกษาสาขาวิชาเคมี

-                   มีในรักในความเป็นครู  มีสุขภาพแข็งแรง  ขยัน อดทน  ช่างสังเกต

บัณฑิตสาขาวิชาเคมีทำงานอะไรได้บ้าง

ครู / อาจารย์ , นักวิเคราะห์ทั้งหน่วยงานราชการและบริษัทเอกชน นักวิจัย ศึกษาต่อ ประกอบอาชีพอิสระ

หมายเลขโทรศัพท์ 032 – 493 266

http:// sci.pbru.ac.th

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประธานสาขาวิชา: อาจารย์สุนันทศักดิ์  ระวังวงศ์

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชื่อย่อ : ค.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education (Science  and Technology)

ชื่อย่อ B.Ed. (Science  and Technology)

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร : ไม่น้อยกว่า 170 หน่วยกิต

กิจกรรมเสริมหลักสูตร :

ระยะเวลาตลอดหลักสูตร :   5 ปี (10 ภาคการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : 110,000 บาท (ภาคการศึกษาละ 11,000 บาท)

ตัวอย่างรายวิชาที่เรียน

-                   กลุ่มวิชาชีพครูไม่น้อยกว่า           53  หน่วยกิต

-                   วิชาบังคับ                             29  หน่วยกิต

-                   วิชาบังคับเฉพาะสาขาวิชา          10 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า                             10  หน่วยกิต

วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู     14  หน่วยกิต

กลุ่มวิชาเฉพาะสาขา ไม่น้อยกว่า   80  หน่วยกิต

วิชาเอกบังคับเรียน                   69  หน่วยกิต

วิชาการสอนวิชาเอก                  6   หน่วยกิต

วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า             5   หน่วยกิต

-                   ฟิสิกส์ 1

-                   ปฎิบัติการฟิสิกส์ 1

-                   ฟิสิกส์ 2

-                   ปฎิบัติการฟิสิกส์ 2

-                   เคมี 1

-                   ปฎิบัติการเคมี 1

-                   เคมี 2

-                   ปฏิบัติการเคมี 2

-                   ชีววิทยา 1

-                   ปฎิบัติการชีววิทยา 1

-                   ชีววิทยา 2

-                   ปฎิบัติการชีววิทยา 2

-                   แคลคูลัส 1

-                   แคลคูลัส 2

-                   สถิติวิเคราะห์

-                   กลศาสตร์

-                   แม่เหล็กไฟฟ้า

-                   คอมพิวเตอร์ประยุกต์สำหรับวิทยาศาสตร์

-                   อิเล็กทรอนิกส์ดิจิทัล

-                   วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ

-                   เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

-                   เคมีอนินทรีย์ 1

-                   เคมีวิเคราะห์

-                   ปฏิการเคมีวิเคราะห์

-                   สิ่งแวดล้อมศึกษา

-                   การเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์

-                   วิจัยวิทยาศาสตร์

-                   สัมมนาวิทยาศาสตร์

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

-                   สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า สนใจวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คุณลักษณะของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-                   ขยัน  อดทน

บัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทำอะไรได้บ้าง

เป็นครูสอนวิทยาศาสตร์ , เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ , ประกอบอาชีพส่วนตัวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมายเลขโทรศัพท์ 032 – 493 266

http:// sci.pbru.ac.th

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์

ประธานสาขา อาจารย์ณรงค์  ไกรเนตร

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย ครุศาสตรบัณฑิต  สาขาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์

ชื่อย่อ ค.บ. (คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์)

ภาษาอังกฤษ Bachelor  of  Education Program  in  Mathematics  and  Computer

ชื่อย่อ B.Ed. (Mathematics  and  Computer)

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 168 หน่วยกิต หรือตามที่สาขาวิชากำหนด

กิจกรรมเสริมหลักสูตร สร้างสื่อด้วยการพับกระดาษ  การจัดค่ายคณิตศาสตร์  ศึกษาดูงานนอกสถานศึกษา  ฝึกประสบการณ์สอนนอกสถานศึกษา

การจัดการศึกษา : เปิดสอนภาคปกติ

ระยะเวลาตลอดหลักสูตร : 5 ปี (10 ภาคการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร :  110,000  บาทภาคการศึกษาละ 11,000 บาท

ตัวอย่างวิชาเรียน

-                   หลักการคณิตศาสตร์

-                   แคลคูลัส 1

-                   หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

-                   แคลคูลัส 2

-                   ทฤษฎีจำนวน

-                   พีชคณิตเชิงเส้น

-                   เรขาคณิตเชิงสำรวจ

-                   โครงสร้างข้อมูล

-                   การจัดการฐานข้อมูล

-                   การออกแบบสื่อการเรียนมัลติมิเดีย

-                   ฯลฯ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

-                   สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลายหรือเทียบเท่าแผนวิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ

คุณลักษณะของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์

-                   ชอบคิด วิเคราะห์ มีใจรักในวิชาชีพครู

บัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ทำงานอะไรได้บ้าง

เป็นครูสอนในสถานศึกษา  เป็นนักวิชาการในหน่วยงานต่าง ๆ  ประกอบธุรกิจส่วนตัว

เบอร์โทร 032  493  300 ต่อ 1377 , 1327

Website : http://scipbru.ac.th/mathcom

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์ 

ประธานสาขาวิชา   : .อาจารย์อารีย์  น้อยสำราญ

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย            : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อาหารประยุกต์และการบริการ

ชื่อย่อ                : วท.บ.(วิทยาศาสตร์อาหารประยุกต์และการบริการ       )

ภาษาอังกฤษ        : Bachelor of Science (Applied  Food  Science  and  Services)

ชื่อย่อ                : B.Sc. (Applied  Food  Science  and  Services)

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร : ไม่น้อยกว่า 131 หน่วยกิต

กิจกรรมเสริมหลักสูตร : ศึกษาดูงาน  อบรมอาหารไทย  ประกวดโครงการต่าง ๆ

การจัดการศึกษา          : เปิดสอนภาคปกติ

ระยะเวลาตลอดหลักสูตร : 4 ปี (8 ภาคการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร  : 88,000 บาท (ภาคการศึกษาละ 11,000 บาท)

ตัวอย่างรายวิชาที่เรียน 

กลุ่มวิชาบังคับ 

-                   เทคโนโลยีการถนอมอาหารและการแปรรูป

-                   การประกอบอาหารไทย

-                   โภชนาการมนุษย์

-                   การผลิตขนมไทย

-                   อาหารหวานเมืองเพชร

-                   หลักการประกอบอาหารนานาชาติ

-                   การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและการประเมินคุณภาพโดยประสาทสัมผัส

-                   หลักการประกอบอาหารท้องถิ่น

-                   อาหารบำบัดโรค

-                   การจัดอาหารและการบริการ

-                   การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์

-                   อาหารประยุกต์และการบริการ

-                   สัมมนาวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์อาหารประยุกต์และการบริการ

-                   การวิจัยวิทยาศาสตร์อาหารประยุกต์และการบริการ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

-                   สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลาย หรือเทียบเท่า

คุณลักษณะของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์อาหารประยุกต์และการบริการ

-                   มีใจรักในการบริการ  ชอบทำอาหารงานประดิษฐ์สวยงาม  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

บัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์อาหารประยุกต์และการบริการทำงานอะไรได้บ้าง

-                   โรงแรม  โรงพยาบาล  โรงงานอุตสาหกรรมด้านอาหาร  ครู  อาจารย์  การบินไทย  อาชีพอิสระ เช่น ร้านอาหาร  ร้านดอกไม้

เบอร์โทร 032  493  300 ต่อ 1377 , 1327

Website : http://scipbru.ac.th/mathcom

หลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปการประกอบอาหาร

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์

3. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์

4. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

5. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

6. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

วิสัยทัศน์

ภายในปี 2561 จะเป็นคณะที่มีความเป็นเลิศด้านการผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และด้านอาหารในพื้นที่ชายฝั่งทะเลอ่าวไทย (Royal Coast*)

เอกลักษณ์คณะวิทยาศาสตร์ฯ

"องค์กรแห่งการผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์ ผู้นำด้านอาหาร และบริการสุขภาพ"

อัตลักษณ์นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ฯ

"ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ ควบคู่วิทยาการ ผสานเศรษฐกิจพอเพียง"

ความหมายของอัตลักษณ์ซื่อสัตย์

บัณฑิตเป็นผู้มีความชื่อสัตย์ตรงต่อกฎเกณฑ์ของสังคมและผลจากการกระทำของ ตน ไม่คดโกง ไม่โำกหกหลอกลวง ไม่ขโมย หรือลอกเลียงผลงาน ความคิดของผู้อื่นและให้เกียรติเจ้าของผลงานหรือความคิดเห็นที่ บัณฑิตนำมาใช้ประโยชน์เสมอ

มีวินัย

บัณฑิตเป็นผู้ยอมรับและถือตามกฎ ระเบียน มารยาท ขนบธรรมเนียมและแบบแผนอันดีงามของสังคม และปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มความสามารถ

ใผ่เรียนรู้

บัณฑิตเป็นผู้มีความตั้งใจ กระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

ควบคู่วิทยาการ

บัณฑิตเป็นผู้ที่ ก้าวหน้าต่อ ความรู้ ความเจริญทาง วิทยาการ และการเเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและสังคม และสามารถตัดสินใจและนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

ผสามเศรษฐกิจพอเพียง

บัณฑิตเป็นผู้ที่สามารถดำรงชีวิตบนพื้นฐานแห่งความพอเพียงและสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ต่างๆ ได้ 

ปรัชญา

"วิทยาศาสตร์คู่คุณธรรม นำเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาสังคม"

พันธกิจ


1.ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของคณะให้เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคมในระดับสากล
2.พัฒนาคุณภาพของงานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติสามารถนำไปใช้ประโยชน์หรือแก้ไขปัญหาสังคมได้ 
3.บริการวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
4. ส่งเสริม สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. บริหารจัดการโดยใช้กระบวนการประกันคุณภาพ หลักธรรมาภิบาล และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ตราสัญลักษณ์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปการประกอบอาหาร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปการประกอบอาหาร 

ประธานสาขาวิชา   : .อาจารย์ณปภา  หอมหวล

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย            : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปการประกอบอาหาร

ชื่อย่อ                : วท.บ.(วิทยาศาสตร์อาหารประยุกต์และการบริการ       )

ภาษาอังกฤษ        : Bachelor of Science in Culinary  Arts  and  Technology

ชื่อย่อ                : B.Sc. (Culinary  Arts  and  Technology)

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร : ไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต

กิจกรรมเสริมหลักสูตร : ศึกษาดูงาน  อบรมอาหารไทย  ประกวดโครงการต่าง ๆ

การจัดการศึกษา          : เปิดสอนภาคปกติ

ระยะเวลาตลอดหลักสูตร : 4 ปี (8 ภาคการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร  : 176,000 บาท ภาคการศึกษาละ 22,000 บาท

ตัวอย่างรายวิชาที่เรียน

-                   เคมีอาหารพื้นฐาน

-                   ชีววิทยาพื้นฐาน

-                   สถิติและระเบียบวิจัยเบื้องต้น

-                   จุลชีววิทยาการประกอบอาหาร

-                   ทักษะในการประกอบอาหาร

-                   วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร

-                   เทคโนโลยีการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหาร

-                   อาหารไทยประยุกต์

-                   การประกอบอาหารหวานเมืองเพชร

-                   เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ 1

-                   อาหารยุโรป

-                   โภชนาการมนุษย์

-                   หลัการจัดอาหารและธุรกิจอาหาร

-                   การจัดการงานบริการอาหาร

-                   การวางแผนรายการอาหารและคิดต้นทุน

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

-                   สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลาย หรือเทียบเท่า

คุณลักษณะของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์อาหารประยุกต์และการบริการ

-                   มีใจรักในงานด้านศิบปการประกอบอาหารและการบริการ  มีความสามารถในการสื่อสาร          ภาษาอังกฤษได้ดี

บัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์อาหารประยุกต์และการบริการทำงานอะไรได้บ้าง

-                   เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการผลิตและบริการกาหาร

-                   เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานแผนกอาหารและเครื่องดื่ม   และฝ่ายจัดเลี้ยง

-                   นักพัฒนาตำรับอาหารและรายการอาหาร

-                   นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร

-                   ผู้ประกอบการด้านการผลิตและการบริการอาหาร

เบอร์โทร 032  493  300 ต่อ 1377 , 1327

Website : http://scipbru.ac.th/mathcom

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เว็บไซต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

ประวัติความเป็นมาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี http://sci.pbru.ac.th

 

โรงเรียนฝึกหัดเพชรบุรีได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นวิทยาลัยครูเพชรบุรี ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2512 นั้น หน่วยงานวิชาการทางฝ่ายวิทยาศาสตร์มีฐานะเป็นหมวดวิชา ซึ่งมีอยู่ 6 หมวดวิชา คือ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หัตถศึกษา เกษตร คหกรรมศาสตร์ และพลศึกษา แต่ละหมวดวิชาให้การศึกษาแก่นักศึกษาโดยไม่เกี่ยวข้องกัน ต่อมาใน พ.ศ. 2519 มีประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 (วันที่ 20 ก.ค. 2519) เป็นผลให้วิทยาลัยครูทุกแห่งขยายการศึกษาขึ้นถึงระดับปริญญาตรี การศึกษา (ค.บ.) หน่วยงานทางวิชาการต้องแบ่งเป็นคณะวิชา และภายในคณะวิชาถูกจัดแบ่งเป็นภาควิชา เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติในเวลานั้น วิทยาลัยครูเพชรบุรี มีการจัดแบ่งหน่วยงานทางวิชาการเป็น 3 คณะ คือ คณะวิชาครุศาสตร์ คณะวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยครูเพชรบุรีจัดตั้งขึ้น โดยรวมเอาหมวดวิชาที่เปิดทำการสอนมาแต่เดิม รวมทั้งหมด 6 หมวดวิชา ดังกล่าวข้างต้น มารวมกัน แล้วแยกออกเป็นภาควิชาต่างๆ รวม 9 ภาควิชา และมีศูนย์อบรมอีก 1 ศูนย์ คือ ศูนย์ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศวท.) โดยมีอาจารย์วีระ บุญชัยยะ เป็นหัวหน้าคณะวิชาคนแรก

  • • •     พ.ศ. 2527  มีการเปิดสอนวิชาเอกคอมพิวเตอร์ขึ้นในภาควิชาคณิตศาสตร์ ในระดับอนุปริญญา
  • • พ.ศ. 2528 ภาควิชาพลศึกษาและสันทนาการ ได้ย้ายไปสังกัดในคณะวิชาครุศาสตร์
  • • พ.ศ.2529 ภาควิชาเกษตรศาสตร์ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นคณะวิชาเกษตรและอุตสาหกรรม
  • • พ.ศ. 2530 สถาบันได้ตั้งภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา และได้ผลิตบัณฑิตสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษาเป็นรุ่นแรก
  • • พ.ศ.2538 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกฐานะวิทยาลัยครูตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 ขึ้นเป็นสถาบันราชภัฏ มีฐานะเทียบเท่ามหาวิทยาลัย สามารถ เปิดทำการสอนในระดับสูงกว่าปริญญาตรีได้ การแบ่งส่วนราชการทางวิชาการ เปลี่ยนชื่อจากคณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • • พ.ศ.2539 ภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป์ได้รับการยกฐานะเป็นคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • • พ.ศ.2541 เปลี่ยนแปลงการบริหารทางวิชาการจาก ภาควิชา เป็นโปรแกรมวิชา อาจารย์ผู้สอนทุกคนจึงย้ายสังกัดจากภาควิชา มาเป็นสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • • พ.ศ.2542 ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ได้มีโครงการจัดตั้งคณะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีชั้นสูงในสถาบันราชภัฏเพชรบุรี เป็นผลให้ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา แยกตัวออกจาก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมีฐานะในการบริหารงานเทียบเท่าคณะอื่นๆ

2547 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ได้รับการลงพระปรมาภิไธย และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2547 มีผลบังคับใช้ วันที่ 11 มิถุนายน 2547 เป็นต้นมา ส่งผลให้การเปลี่ยนแปลงสถาบันราชภัฏเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีศักดิ์และสิทธิ์สมบูรณ์ตามกฎหมายทุกประการ

เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี http://sci.pbru.ac.th

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account