วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปการประกอบอาหาร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปการประกอบอาหาร 

ประธานสาขาวิชา   : .อาจารย์ณปภา  หอมหวล

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย            : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปการประกอบอาหาร

ชื่อย่อ                : วท.บ.(วิทยาศาสตร์อาหารประยุกต์และการบริการ       )

ภาษาอังกฤษ        : Bachelor of Science in Culinary  Arts  and  Technology

ชื่อย่อ                : B.Sc. (Culinary  Arts  and  Technology)

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร : ไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต

กิจกรรมเสริมหลักสูตร : ศึกษาดูงาน  อบรมอาหารไทย  ประกวดโครงการต่าง ๆ

การจัดการศึกษา          : เปิดสอนภาคปกติ

ระยะเวลาตลอดหลักสูตร : 4 ปี (8 ภาคการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร  : 176,000 บาท ภาคการศึกษาละ 22,000 บาท

ตัวอย่างรายวิชาที่เรียน

-                   เคมีอาหารพื้นฐาน

-                   ชีววิทยาพื้นฐาน

-                   สถิติและระเบียบวิจัยเบื้องต้น

-                   จุลชีววิทยาการประกอบอาหาร

-                   ทักษะในการประกอบอาหาร

-                   วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร

-                   เทคโนโลยีการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหาร

-                   อาหารไทยประยุกต์

-                   การประกอบอาหารหวานเมืองเพชร

-                   เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ 1

-                   อาหารยุโรป

-                   โภชนาการมนุษย์

-                   หลัการจัดอาหารและธุรกิจอาหาร

-                   การจัดการงานบริการอาหาร

-                   การวางแผนรายการอาหารและคิดต้นทุน

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

-                   สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลาย หรือเทียบเท่า

คุณลักษณะของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์อาหารประยุกต์และการบริการ

-                   มีใจรักในงานด้านศิบปการประกอบอาหารและการบริการ  มีความสามารถในการสื่อสาร          ภาษาอังกฤษได้ดี

บัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์อาหารประยุกต์และการบริการทำงานอะไรได้บ้าง

-                   เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการผลิตและบริการกาหาร

-                   เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานแผนกอาหารและเครื่องดื่ม   และฝ่ายจัดเลี้ยง

-                   นักพัฒนาตำรับอาหารและรายการอาหาร

-                   นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร

-                   ผู้ประกอบการด้านการผลิตและการบริการอาหาร

เบอร์โทร 032  493  300 ต่อ 1377 , 1327

Website : http://scipbru.ac.th/mathcom

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account