วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์ 

ประธานสาขาวิชา   : .อาจารย์อารีย์  น้อยสำราญ

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย            : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อาหารประยุกต์และการบริการ

ชื่อย่อ                : วท.บ.(วิทยาศาสตร์อาหารประยุกต์และการบริการ       )

ภาษาอังกฤษ        : Bachelor of Science (Applied  Food  Science  and  Services)

ชื่อย่อ                : B.Sc. (Applied  Food  Science  and  Services)

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร : ไม่น้อยกว่า 131 หน่วยกิต

กิจกรรมเสริมหลักสูตร : ศึกษาดูงาน  อบรมอาหารไทย  ประกวดโครงการต่าง ๆ

การจัดการศึกษา          : เปิดสอนภาคปกติ

ระยะเวลาตลอดหลักสูตร : 4 ปี (8 ภาคการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร  : 88,000 บาท (ภาคการศึกษาละ 11,000 บาท)

ตัวอย่างรายวิชาที่เรียน 

กลุ่มวิชาบังคับ 

-                   เทคโนโลยีการถนอมอาหารและการแปรรูป

-                   การประกอบอาหารไทย

-                   โภชนาการมนุษย์

-                   การผลิตขนมไทย

-                   อาหารหวานเมืองเพชร

-                   หลักการประกอบอาหารนานาชาติ

-                   การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและการประเมินคุณภาพโดยประสาทสัมผัส

-                   หลักการประกอบอาหารท้องถิ่น

-                   อาหารบำบัดโรค

-                   การจัดอาหารและการบริการ

-                   การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์

-                   อาหารประยุกต์และการบริการ

-                   สัมมนาวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์อาหารประยุกต์และการบริการ

-                   การวิจัยวิทยาศาสตร์อาหารประยุกต์และการบริการ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

-                   สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลาย หรือเทียบเท่า

คุณลักษณะของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์อาหารประยุกต์และการบริการ

-                   มีใจรักในการบริการ  ชอบทำอาหารงานประดิษฐ์สวยงาม  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

บัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์อาหารประยุกต์และการบริการทำงานอะไรได้บ้าง

-                   โรงแรม  โรงพยาบาล  โรงงานอุตสาหกรรมด้านอาหาร  ครู  อาจารย์  การบินไทย  อาชีพอิสระ เช่น ร้านอาหาร  ร้านดอกไม้

เบอร์โทร 032  493  300 ต่อ 1377 , 1327

Website : http://scipbru.ac.th/mathcom

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account