วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประธานสาขาวิชา: อาจารย์สุนันทศักดิ์  ระวังวงศ์

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชื่อย่อ : ค.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education (Science  and Technology)

ชื่อย่อ B.Ed. (Science  and Technology)

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร : ไม่น้อยกว่า 170 หน่วยกิต

กิจกรรมเสริมหลักสูตร :

ระยะเวลาตลอดหลักสูตร :   5 ปี (10 ภาคการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : 110,000 บาท (ภาคการศึกษาละ 11,000 บาท)

ตัวอย่างรายวิชาที่เรียน

-                   กลุ่มวิชาชีพครูไม่น้อยกว่า           53  หน่วยกิต

-                   วิชาบังคับ                             29  หน่วยกิต

-                   วิชาบังคับเฉพาะสาขาวิชา          10 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า                             10  หน่วยกิต

วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู     14  หน่วยกิต

กลุ่มวิชาเฉพาะสาขา ไม่น้อยกว่า   80  หน่วยกิต

วิชาเอกบังคับเรียน                   69  หน่วยกิต

วิชาการสอนวิชาเอก                  6   หน่วยกิต

วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า             5   หน่วยกิต

-                   ฟิสิกส์ 1

-                   ปฎิบัติการฟิสิกส์ 1

-                   ฟิสิกส์ 2

-                   ปฎิบัติการฟิสิกส์ 2

-                   เคมี 1

-                   ปฎิบัติการเคมี 1

-                   เคมี 2

-                   ปฏิบัติการเคมี 2

-                   ชีววิทยา 1

-                   ปฎิบัติการชีววิทยา 1

-                   ชีววิทยา 2

-                   ปฎิบัติการชีววิทยา 2

-                   แคลคูลัส 1

-                   แคลคูลัส 2

-                   สถิติวิเคราะห์

-                   กลศาสตร์

-                   แม่เหล็กไฟฟ้า

-                   คอมพิวเตอร์ประยุกต์สำหรับวิทยาศาสตร์

-                   อิเล็กทรอนิกส์ดิจิทัล

-                   วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ

-                   เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

-                   เคมีอนินทรีย์ 1

-                   เคมีวิเคราะห์

-                   ปฏิการเคมีวิเคราะห์

-                   สิ่งแวดล้อมศึกษา

-                   การเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์

-                   วิจัยวิทยาศาสตร์

-                   สัมมนาวิทยาศาสตร์

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

-                   สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า สนใจวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คุณลักษณะของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-                   ขยัน  อดทน

บัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทำอะไรได้บ้าง

เป็นครูสอนวิทยาศาสตร์ , เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ , ประกอบอาชีพส่วนตัวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมายเลขโทรศัพท์ 032 – 493 266

http:// sci.pbru.ac.th

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account