วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเคมี

ประธานสาขา : อาจารย์สุทธิดา  ทองคำ

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : ครุศาสตรบัณฑิต (เคมี)

ชื่อย่อ : ค.บ.

ชื่อภาษาอังกฤษ Bachelor of Education (Chemistry)

ชื่อย่อ B.Ed. (Chemistry)

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร : ไม่น้อย 170 หน่วยกิต

กิจกรรมเสริมหลักสูตร : การพัฒนาบุคลิภาพ  กิจกรรมพัฒนาความสามาถด้านภาษอังกฤษ และคอมพิวเตอร์ กิจกรรมพัฒนคุณธรรม จริยธรรม อบรมอาชีพเสริม อบรมเสริมทักษะการใช้เครื่องมือ

การจัดการศึกษา : เปิดการสอนภาคปกติ

ระยะเวลาตลอดหลักสูตร: 5 ปี (ไม่น้อยกว่า 10 ภาคการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : 110,000 บาท (ภาคการศึกษาละ 11,000 บาท)

ตัวอย่างรายวิชาที่เรียน

สาขาวิชาเคมี (หลักสูตร 5 ปี)

กลุ่มวิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า  50  หน่วยกิต

วิชาบังคับ                             29  หน่วยกิต

วิชาบังคับเฉพาะสาขาวิชาไม่น้อยกว่า 67 หน่วยกิต

วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู      14  หน่วยกิต

วิชาบังคับ 46 หน่วยกิต

-                   เคมีอนินทรีย์ 1 และปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 1

-                   เคมีอนินทรีย์ 1และปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 1

-                   เคมีอินทรีย์ 2 และปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 2

-                   เคมีเชิงฟิสิกส์ 1

-                   เคมีเชิงฟิสิกส์ 2

-                   เคมีวิเคราะห์

-                   ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์

-                   ปฏิบัติการชีวเคมี 1

-                   ปฏิบัติการชีวเคมี 2

-                   การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 2

-                   ปฏิบัติการวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 2

-                   วิจัยทางเคมี

-                   เคมีอินทรีย์ 1และปฎิบัติการปฎิบัติการเคมีอินทรีย์ 1

-                   ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2

-                   ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 1

-                   ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 1

-                   ชีวเคมี 1

-                   ชีวเคมี 2

-                   ปฎิบัติการเคมีวิเคราะห์

-                   การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 1

-                   ปฏิบัติการวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 1

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

-                   สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

คุณลักษณะของนักศึกษาสาขาวิชาเคมี

-                   มีในรักในความเป็นครู  มีสุขภาพแข็งแรง  ขยัน อดทน  ช่างสังเกต

บัณฑิตสาขาวิชาเคมีทำงานอะไรได้บ้าง

ครู / อาจารย์ , นักวิเคราะห์ทั้งหน่วยงานราชการและบริษัทเอกชน นักวิจัย ศึกษาต่อ ประกอบอาชีพอิสระ

หมายเลขโทรศัพท์ 032 – 493 266

http:// sci.pbru.ac.th

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account