วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาชีววิทยา

ประธานสาขาวิชา : อาจารย์ว่าที่ร้อยโทคงฤทธิ์  ติณะรัตน์

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : ครุศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาชีววิทยา

ชื่อย่อ : ค.บ.(ชีววิทยา)

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education (Biology)

ชื่อย่อ : B.Ed. (Biology)

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร : ไม่น้อยกว่า 170 หน่วยกิต หรือตามที่สาขาวิชาที่กำหนด

กิจกรรมเสริมหลักสูตร : ผู้ช่วยวิทยากรอบรมความรู้ทางชีววิทยาแก่ครูและนักเรียนศึกษาดูงานนอกสถานที่

การจัดการศึกษา : เปิดสอนภาคปกติ

ระยะเวลาตลอดหลักสูตร : 5 ปี (10 ภาคการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : 110,000  บาท (ภาคการศึกษาละ 11,000 บาท)

ตัวอย่างรายวิชาที่เรียน

-                   กลุ่มวิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า  53  หน่วยกิต  หมวดศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาเฉพาะสาขา 81 หน่วยกิต

-                   พฤกษศาสตร์

-                   สัตววิทยา

-                   นิเวศวิทยา

-                   ชีววิทยาของเซลล์

-                   จุลชีววิทยา

-                   พันธุศาสตร์

-                   สรีรวิทยา

-                   ชีวเคมี

-                   เคมีวิเคราะห์

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

-                   สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า สายวิทย์ – คณิต

คุณลักษณะของนักศึกษาสาขาชีววิทยา

-                   มีใจรักในความเป็นครู  มีเมตตากรุณาต่อศิษย์

บัณฑิตสาขาวิชาชีวิทยาทำงานอะไรได้บ้าง

-                   นักวิชาการ  ครู – อาจารย์ อาชีพอิสระ

หมายเลขโทรศัพท์  032  493  266

Website :…………………………

 

 

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account