ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

วัฒนธรรมองค์กร

วัฒนธรรมองค์กร

“ชาวราชภัฏเพชรบุรี ยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม โปร่งใส”

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์/นโยบายสภามหาวิทยาลัย

ประเด็นยุทธศาสตร์

1. การสร้างความโดดเด่นด้านอาหารและการท่องเที่ยว

2. การยกระดับคุณภาพบัณฑิต

3. การสร้างความเป็นสากล

4. การเพิ่มศักยภาพการวิจัยและงานสร้างสรรค์

5. การเร่งรัดและยกระดับการให้บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น

6. การปรับปรุงระบบบริหารจัดการสู่องค์กรเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสูง

 

นโยบายสภามหาวิทยาลัย

1. เร่งรัดผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมนำความรู้ มีความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ โดยมุ่งเน้นในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ตลอดจนมุ่งพัฒนานักศึกษาให้มีสุขภาวะที่ดี

2.  ส่งเสริมการผลิตครูที่มีสมรรถนะสูงตามมาตรฐานวิชาชีพและสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ โดยพัฒนาโรงเรียนและวิจัย

3. เร่งรัดให้มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัยตามความต้องการของตลาดแรงงานและเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

4. เร่งรัดพัฒนาบุคลากรทุกระดับและนักศึกษาให้มีสมรรถนะสากล เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

5.พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสู่องค์กรแห่งคุณภาพระดับสากลโดยใช้กลไกการประกันคุณภาพบูรณาการให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำไปสู่การเป็นเมืองมหาวิทยาลัย

6. สนับสนุนการวิจัยที่ตอบโจทย์และตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและประเทศชาติโดยเน้นวิจัยในสาขาที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนพัฒนานักวิจัยที่มีขีดความสามารถในการพัฒนางานวิจัยและสร้างสรรค์นำไปสู่การจดทรัพย์สินทางปัญญา ถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือปรับใช้กับชุมชนสังคมได้

7. ส่งเสริม สนับสนุนการบริการวิชาการ การพัฒนาและถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีในหลากหลายรูปแบบที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ชุมชนและท้องถิ่น

8. ส่งเสริม สืบสาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ และเป็นผู้นำการถ่ายทอดสู่สังคม

9. ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกทางวัฒนธรรมที่ดีแก่เยาวชน นักศึกษา และประชาชนในท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความตระหนักในการอนุรักษ์ซึ่งค่านิยมเอกลักษณ์ ขนบธรรมเนียมประเพณีและเชิดชูภูมิปัญญาไทยและสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรม เพื่อการอนุรักษ์ เผยแพร่และนำสู่สากล

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน VoIP Phone มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน VoIP Phone มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
  หมายเลขโทรศัพท์ภายนอก 032-70 ตามด้วยหมายเลขโทรศัพท์ภายใน เช่น 032-708601
โทรศัพท์ภายใน โทรศัพท์ภายนอก หน่วยงาน ชื่อที่แสดงในเครื่องโทรศัพท์
8601 032-708601 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ Information Communication Technology Center
8602 032-708602 อธิการบดี ชั้น 9 The President
8603 032-708603 กองนโยบายและแผน Division of Policy and Planning
8604 032-708604 งานบริหารพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ Material Management Section
8605 032-708605 สำนักงานอธิการบดี Office of The President
8606 032-708606 งานบริหารคลังและทรัพย์สิน Finance Management Section and Asset
8607 032-708607 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน Office of Academic Promotion and Registra
8608 032-708608 สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม Research and Cultural Promotion Institute
8609 032-708609 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Office of Academic Resources and Information Technology
8610 032-708610 กองพัฒนานักศึกษา Divison of Student Development
8611 032-708611 งานบริหารงานบุคคล Personnel Administration Section
8612 032-708612 งานประชาสัมพันธ์ Public Relation Section
8613 032-708613
8614 032-708614 งานประกันคุณภาพการศึกษา Academic Quality Assurance Section
8615 032-708615 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Faculty of Humanities and Social Sciences
8616 032-708616 คณะวิทยาการจัดการ Faculty of Management Science
8617 032-708617 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ Faculty of Information Technology
8618 032-708618 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Faculty of Science and Technology
8619 032-708619 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม Faculty of Industrial Technology
8620 032-708620 คณะเทคโนโลยีการเกษตร Faculty of Agricultural Technology
8621 032-708621 คณะครุศาสตร์ Faculty of Education
8622 032-708622 คณะพยาบาลศาสตร์ Faculty of Nurse
8623 032-708623 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี PBRU Demonstration School
8630 032-708630 สระว่ายน้ำ Swimming Pool
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์คอมพิวเตอร์) อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์  (ตึก 17)
Tel. 8601 หรือ 032-708601 E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
24 พฤศจิกายน 2559

ราชภัฏสัญลักษณ์

logoPBRU_Cjpg

ราชภัฏสัญลักษณ์

ราชภัฏสัญลักษณ์ได้หลอมรวมมาจากสัญลักษณ์เดิมของวิทยาลัยครูจำนวน 36 สถาบัน ให้คงเหลือความเป็นหนึ่งในรูปแบบสัญลักษณ์ใหม่เพียงรูปแบบเดียว โดยคำนึงถึงประโยชน์ในการนำไปใช้เพื่อการสื่อความหมายง่ายต่อการจดจำมีจุดเด่นและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของสถาบัน 
การกำหนดรูปแบบสัญลักษณ์ของสถาบันราชภัฏ 
รูปแบบที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ทรงให้กำเนิดสถาบันราชภัฏ
รูปแบบที่เป็นกลาง เกี่ยวข้องกับถิ่นที่ตั้ง ธรรมชาติและความสอดคล้องกับชื่อสถาบันราชภัฏที่ได้รับพระราชทาน 

สีของสัญลักษณ์ ประกอบด้วยสีต่าง ๆ จำนวน 5 สี ดังต่อไปนี้
สีน้ำเงิน แทนค่า สถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้กำเนิด และพระราชทาน "สถาบันราชภัฏ"
สีเขียว แทนค่า แหล่งที่ตั้งของสถาบันราชภัฏ 36 แห่ง ในแหล่งธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม
สีทอง แทนค่า ความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา
สีส้ม แทนค่า ความรุ่งเรืองทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่ก้าวไกลใน 36 สถาบัน
สีขาว แทนค่า ความคิดอันบริสุทธิ์ ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

การพัฒนารูปแบบตัวอักษรของราชภัฏสัญลักษณ์
แสดงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างชัดเจนในกรณีการปรับเปลี่ยนแผนการศึกษาของชาติที่เด่นชัด โดยพัฒนาระบบการศึกษาที่เริ่มจากบ้าน วัด วัง และโรงเรียนตามลำดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดสำคัญเมื่อทรงโปรดเกล้าฯ ให้มีการจัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดอาจารย์ขึ้นเป็นครั้งแรก โดยทรงใช้กระบวนการทางปัญญาแก้ปัญหาของระบบการพัฒนาประเทศ ตัวอักษรจึงเป็น ส่วนประกอบสำคัญในการจัดวางรูปแบบตามสัญลักษณ์ ปรับตัวอักษรไทยให้มีโครงสร้างในลักษณะใกล้เคียงระบบสากล คือใช้อักษรโรมันแบบ Gothic หรือตัวอักษรอังกฤษแบบ Old English ตัวอักษรล้านนาและตัวอักษรขอม พัฒนาประกอบเข้าด้วยกันเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์รูปแบบตัวอักษรให้สามารถแทนค่าความรู้สึกในการสื่อสารร่วมสมัยและแสดงความสูงส่งแห่งสถาบันพระมหากษัตริย์


รูปแบบของตราสัญลักษณ์
อัญเชิญดวงตราพระราชลัญจกร ประจำพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบันโดยมีอุณาโลมสีทองขอบสีส้มประดับบนเศวตฉัตร 3 ชั้นล่าง ด้านล่างของเศวตฉัตร ในวงกลมเปลี่ยนจักรซึ่งหมุนรอบอุณาโลมเดิมเป็นลายไทยสีทองบนพื้นเขียว พร้อมทั้งขอพระราชทานพระปริมาภิไธยย่อ "ภปร" สีทอง ขอบสีส้มประดับในวงกลมซึ่งมีพื้นสีน้ำเงินเส้นขอบสีขาว เปลวของดวงตราลัญจกรสีทองขอบสีส้มสามสิบหกเปลวอยู่เหนือพื้นที่ภายในวงรีสีน้ำเงิน วงรีนอกของดวงตราด้านบนเป็นชื่อเดิมภาษาไทยของสถาบันราชภัฏทั้ง 36 แห่ง รวมทั้งสภาสถาบันราชภัฏ และมีลายประจำยามปิดหน้าและท้ายตัวอักษร ด้านล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษ ตัวอักษรสีทองบนพื้นเขียวและล้อมวงรีทั้งด้านในและด้านนอกด้วยเส้นสีทองทับ 


ความรู้ที่น่าสนใจเกี่ยวกับพระราชลัญจกร 
"พระราชลัญจกร" แบ่งออกได้ 3 ประเภท ประกอบด้วย พระราชลัญจกรประจำแผ่นดินหรือที่เรียกกันทั่ว ๆ ไปว่าตราแผ่นดิน สำหรับประทับ กำกับพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ หรือกำกับนามผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

พระราชลัญจกรประจำพระองค์ หมายถึง พระตราที่ใช้ประทับกำกับพระปริมาภิไธยพระมหากษัตริย์ ในต้นเอกสารสำคัญส่วนพระองค์ที่ไม่เกี่ยวด้วยราชการ แผ่นดิน
พระราชลัญจกรประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลปัจจุบันเป็นรูปกลมรี ตั้งแปลงไปกว่าพระราชลัญจกรองค์อื่น ๆ ดังกล่าวแล้วลายกลางเป็นรูปพระมหาอุณาโลมอยู่ภายในวงจรรอบวงจักรีรัศมีเปล่งออกโดยรอบ เหนือจักรเป็นรูปเศวตฉัตรเจ็ดชั้น ฉัตรตั้งอยู่บนพระที่นั่งอัฐทิศ

การที่ผู้กำหนดรูปแบบพระราชลัญจกร ดังนี้ มีอธิบายว่า หมายถึง ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดินโดยที่ผู้แทนทั้งแปดน้อมนำแผ่นดิน และความเป็นใหญ่มาถวายเป็นสัญลักษณ์ แห่งวันบรมราชาภิเษก ตามโบราณราชประเพณีที่เสด็จประดับเหนือพระที่นั่งอัฐทิศ และสมาชิกรัฐสภาถวายน้ำอภิเษกโดยทิศทั้งแปด และครั้งแรกที่พระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตยทรงรับน้ำอภิเษกจากสมาชิกรัฐสภา แทนที่จะทรงรับจากราชบัณฑิตดั่งในรัชกาลก่อนเนื่องมาจากพระปรมาธิปไธย "ภูมิพล" ซึ่งหมายถึง กำลังแผ่นดิน เมื่อจะกำหนดรูปแบบออกมาไม่มีอะไรเหมาะเท่าพระที่นั่งอัฐทิศ ซึ่งเป็นพระแท่นแปดเหลี่ยมซึ่งถึงจะอย่างไรก็ได้ชื่อว่าตั้งอยู่บนแผ่นดิน เป็นกำลังแผ่นดิน

พระราชลัญจรประจำพระองค์ ดังกล่าวข้างต้นนั้น สำหรับใช้ประทับกับพระปรมาภิไธยในต้นเอกสารสำคัญส่วนพระองค์พระมหากษัตริย์ไม่เกี่ยวด้วยราชการแผ่นดิน เช่น ประทับในประกาศนียบัตรเหรียญรัตนาภรณ์ เป็นต้น

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

pbrupicinfo_06
ปรัชญา 
                "คุณธรรมนำความรู้  มุ่งสู่สากล"
ปณิธาน
                 "คลังปัญญาของท้องถิ่น"
คติพจน์
                  นฺตถิ ปญฺญา สมาอาภา "แสงสว่างใดเสมอด้วยปัญญาไม่มี"
วิสัยทัศน์
               "ภายในปี 2562 จะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีความโดดเด่นด้านอาหารและการท่องเที่ยว"

 

ภาระกิจ
          1. สร้างเอกลักษณ์ด้านอาหารและการท่องเที่ยวให้ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
          2. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมุ่งสู่สากล สร้างอัตลักษณ์ให้เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม โดยคำนึงถึงหลักกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม
          3. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ที่จำเป็นและประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศโดยให้ความสำคัญกับการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาของพื้นที่และสนับสนุนเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง
          4. ให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดความรู้ และเทคโนโลยีนวัตกรรมบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม และประเทศชาติ
          5. สืบสาน ส่งเสริมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนและสังคม
          6. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ เพื่อให้เกิดความตระหนักในคุณค่าของการอนุรักษ์และเผยแพร่สู่สากล        
          7. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการขั้นสูง (Advance Execution Premium) โดยมีคณะกรรมการหรือสำนักบริหารยุทธศาสตร์เป็นกลไกดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาลและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
                   "ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้" 


เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
                   "มหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับด้านอาหารและท่องเที่ยว"


ค่านิยมองค์กร
                      "ทำงานเชิงรุก สร้างประโยชน์สุขที่เป็นธรรม สำนึกนำความรับผิดชอบ กอปรกิจเป็นหนึ่งเดียว"
         (PBRU : Proactive Benefit Responsibility Unity)
                 P : Proactive = ทำงานเขิงรุก
                 B : Benefit = สร้างประโยชน์ สุขที่เป็นธรรม
                 R : Responsibility = สำนึกนำความรู้ผิดชอบ
                 U : Unity = กอปรกิจเป็นหนึ่งเดียว


คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
 
 บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จะต้องมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ดังต่อไปนี้
           1. มีคุณธรรม  จริยธรรม

           2. มีความรอบรู้และเชี่ยวชาญในวิชาชีพ
           3. คิดเป็นทำเป็น
           4. มีความรับผิดชอบ
           5. มีความสามารถในการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
 
 
  
pbrupicinfo_04
pbrupicinfo_03
pbrupicinfo_05
pbruinfo10
ภารกิจตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ. 2547

มาตรา 7 ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลัง ปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้เชิดชูภูมิปญญาของทองถิ่น สรางสรรคศิลปวิทยา เพื่อความเจริญกาวหนาอยางมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการการบํารุงรักษาการ ใชประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ ใหการศึกษาสงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน วิจัยใหบริการทางวิชาการแกสังคม ปรับปรุงถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครู

มาตรา 8 ในการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตาม มาตรา 7 ให้กำหนดภาระหนาที่ ของมหาวิทยาลัยดังตอไปนี้

(1) แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปญญา ทองถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปญญาสากล

(2) ผลิตบัณฑิตที่มีความรูคูคุณธรรม สํานึกในความเปนไทย มีความรักและผูกพันต่อทองถิ่น อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยใหคนในทองถิ่นรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงการผลิตบัณฑิต ดังกล่าว จะต้องใหมีจํานวนและคุณภาพสอดคลองกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ

(3) เสริมสรางความรูความเข้าใจในคุณคา ความสํานึกและความภูมิใจในวัฒนธรรมของทองถิ่นและของชาติ

(4) เรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของผูนําชุมชน ผูนําศาสนาและนักการเมืองทองถิ่นใหมีจิตสำนึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนา ชุมชนและทองถิ่นเพื่อประโยชนของสวนรวม

(5) เสริมสรางความเข็มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง

(6) ประสานความรวมมือและชวยเหลือเกื้อกูลกันระหวางมหาวิทยาลัย ชุมชน องคกรปกครองสวนท้องถิ่นและองคกรอื่นทั้งในและตางประเทศ เพื่อการพัฒนาทองถิ่น

(7) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบานและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการดํารงชีวิต และการประกอบอาชีพของคนในทองถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทาง เพื่อสงเสริมใหเกิดการจัดการการบํารุงรักษาและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดลอมอย่างสมดุลและยั่งยืน

(8) ศึกษา วิจัย สงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ทำเนียบผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ทำเนียบผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรมณฑล แผนกกสิกรรม

     นายฮู้ ภิงคานนท์

     ขุนจีนศิริศึกษาการ (เฮง จีรศิริ) ป.ป.ก.

โรงเรียนฝึกหัดครูมูล และแผนฝึกครูประกาศนียบัตรจังหวัด

     นายแช สามชัย ป.ป.ก.

โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดเพชรบุรี

     นายไกรสีห์ (เซ่งฮวด) สุขสมัย ป.ม.ก.

     นายบุญช่วย (เชวง) เลี้ยงสกุล ป.ป.ก.

     นายโกวิท ต่อวงษ์ พ.ม.

โรงเรียนฝึกหัดครูมูลเพชรบุรี

     นายรัศมี ศรีเสน่ห์ ป.ม.

     นายไปล่ สมิตเมฆ ป.ม.

โรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรี

     นายน้อม บุญดิเรก ป.ม., ธ.บ.

     นายเติม จันทชุม ป.ม.ก., กศ.บ., MS.

     นายพร้อม ปริงทอง ป.ม., กศ.บ., MS.

     นายพะนอม แก้วกำเนิด ป.ม., กศ.บ., MS.

วิทยาลัยครูเพชบุรี

     นายวิเชียร แสนโสภณ ป.บ., วทม., พม., M.Ed.

     นายประกอบ ระกิตติ กศ.บ., MA.

     นายสกล นิลวรรณ พ.ม. B.A.(Phill) M.S.in Ed.,F.E.D.I.

     นายเสยย์ เกิดเจริญ ป.ป., พ.ม., กศ.บ.

วิทยาลัยครูเพชรบุรี (ตาม พ.ร.บ. วิทยาลัยครูฯ ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฏาคม 2519)

     นายเสยย์ เกิดเจริญ ป.ป., พ.ม., กศ.บ.

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรชัย เยาวปราณี กศ.บ., กศ.ม., กศ.ด.

     นายนิทัศน์ เพียกขุนทด วท.บ. (เกียรตินิยม)

           ป.ชั้นสูงเฉพาะวัดผล สถิติวิจัย

           ป.ชั้นสูงเฉพาะ การสอนคณิตศาสตร์, M.S. (Math), น.บ.

     รองศาสตราจารย์สันต์ ธรรมบำรุง กศ.บ., ค.ม.

           Cert. in Collage Administration

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา การพานิช กศ.บ., กศ.ม., Ph.D.

สถาบันราชภัฏเพชรบุรี (ตาม พ.ร.บ. สถาบันราชภัฏ ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538)

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา การพานิช กศ.บ., กศ.ม., Ph.D.

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา การพานิช กศ.บ., กศ.ม., Ph.D.

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกศักดิ์ บุตรลับ B.S.I.E., M.A., Ed.D.Education Management

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (ตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2547)

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกศักดิ์ บุตรลับ B.S.I.E., M.A., Ed.D.Education Management

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัต กลิ่นงาม กศ.บ., ศศ.ม., ป.ร.ด. วิชาเอกประชากรและการพัฒนา

 

ครูใหญ่ พ.ศ. 2470-2475

ครูใหญ่ พ.ศ. 2475-2476

 

ครูใหญ่ พ.ศ. 2476-2478

 

ครูใหญ่ พ.ศ. 2478-2483

ครูใหญ่ พ.ศ. 2483-2484

ครูใหญ่ พ.ศ. 2484-2484

 

ครูใหญ่ พ.ศ. 2484-2486

ครูใหญ่ พ.ศ. 2486-2493

 

อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2493-2503

อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2503-2503

อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2503-2505

อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2505-2512

 

อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2512-2515

อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2515-2516

ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2516-2518

ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2518-2519

 

อธิการ พ.ศ. 2519-2524

อธิการ พ.ศ. 2524-2529

อธิการ พ.ศ. 2529-2532

 

 

อธิการ พ.ศ. 2533-2524

 

อธิการ พ.ศ. 2536-2538

 

อธิการ พ.ศ. 2538-2542

อธิการ พ.ศ. 2542-2546

อธิการ พ.ศ. 2546-2547

 

อธิการ พ.ศ. 2547-2552

อธิการ พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน

ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  เริ่มก่อตั้งครั้งแรกที่ตำบลอู่เรือ จังหวัดราชบุรี จากการเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูกสิกรรม เมื่อวันที่  1  เมษายน  พ.ศ.2469  จากนั้นจึงมีวิวัฒนาการตามลำดับดังนี้ 


พ.ศ.2470 ย้ายมาอยู่ในเขตพระราชวัง พระรามราชนิเวศน์ (วังบ้านปืน) ตำบลบ้านหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 
พ.ศ.2476 ยกฐานะขึ้นเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูมูลและเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนฝึกหัดครู ประกาศนียบัตร จังหวัดเพชรบุรีในปีต่อมา 
พ.ศ.2481 ย้ายสถานที่ไปตั้งบริเวณวัดเกตุ ตำบลท่าราบ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 
พ.ศ.2485 เปิดสอนนักเรียนฝึกหัดครูประชาบาลและเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูมูล เพชรบุรี 
พ.ศ.2491 ยกเลิกหลักสูตรครูประชาบาล และเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรี 
พ.ศ.2506 ย้ายมาตั้งอยู่ที่ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี บนเนื้อที่ 200 ไร่เศษ ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งปัจจุบัน
พ.ศ.2512 เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง และยกฐานะเป็น วิทยาลัยครูเพชรบุรีเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 
พ.ศ.2519 ยกฐานะขึ้นเป็นสถาบันอุดมศึกษา ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.2518 
พ.ศ.2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” เมื่อ วันที่ 14 กุมภาพันธ์  
พ.ศ.2538 ยกฐานะเป็นสถาบันราชภัฏเพชรบุรี ตาม พ.ร.บ.สถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538 
พ.ศ.2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547

   

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account