หมายเลขโทรศัพท์

หมายเลขโทรศัพท์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

หมายเลขโทรศัพท์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
  หมายเลขโทรศัพท์ภายนอก 032-70 ตามด้วยหมายเลขโทรศัพท์ภายใน เช่น 032-708601
โทรศัพท์ภายใน โทรศัพท์ภายนอก หน่วยงาน ชื่อที่แสดงในเครื่องโทรศัพท์
8601 032-708601 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ Information Communication Technology Center
8602 032-708602 อธิการบดี ชั้น 9 The President
8603 032-708603 กองนโยบายและแผน Division of Policy and Planning
8604 032-708604 งานบริหารพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ Material Management Section
8605 032-708605 สำนักงานอธิการบดี Office of The President
8606 032-708606 งานบริหารคลังและทรัพย์สิน Finance Management Section and Asset
8607 032-708607 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน Office of Academic Promotion and Registra
8608 032-708608 สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม Research and Cultural Promotion Institute
8609 032-708609 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Office of Academic Resources and Information Technology
8610 032-708610 กองพัฒนานักศึกษา Divison of Student Development
8611 032-708611 งานบริหารงานบุคคล Personnel Administration Section
8612 032-708612 งานประชาสัมพันธ์ Public Relation Section
8613 032-708613
8614 032-708614 งานประกันคุณภาพการศึกษา Academic Quality Assurance Section
8615 032-708615 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Faculty of Humanities and Social Sciences
8616 032-708616 คณะวิทยาการจัดการ Faculty of Management Science
8617 032-708617 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ Faculty of Information Technology
8618 032-708618 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Faculty of Science and Technology
8619 032-708619 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม Faculty of Industrial Technology
8620 032-708620 คณะเทคโนโลยีการเกษตร Faculty of Agricultural Technology
8621 032-708621 คณะครุศาสตร์ Faculty of Education
8622 032-708622 คณะพยาบาลศาสตร์ Faculty of Nurse
8623 032-708623 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี PBRU Demonstration School
8630 032-708630 สระว่ายน้ำ Swimming Pool
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์คอมพิวเตอร์) อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์  (ตึก 17)
Tel. 8601 หรือ 032-708601 E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
24 พฤศจิกายน 2559

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account