Logo

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เดินทางเข้าศึกษาดูงาน การแปลรูปผลิตภัณฑ์จากไม้เทพทาโร ณ วังเทพทาโร จ.ตรัง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Phetchaburi Rajabhat University (PBRU) 38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032-708605 โทรสาร. 032-708-653, info@pbru.ac.th