Logo

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 32 ขึ้น ในหัวข้อเรื่อง ห้องสมุดยุค 4.0 : มิติความเปลี่ยนแปลงใหม่ เพื่อก้าวสู่ห้องสมุดในอนาคต (Library 4.0 : The New Transformation

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Phetchaburi Rajabhat University (PBRU) 38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032-708605 โทรสาร. 032-708-653, info@pbru.ac.th