Logo

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ และ ลงนามความร่วมมือ MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กับ อปท.

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Phetchaburi Rajabhat University (PBRU) 38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032-708605 โทรสาร. 032-708-653, info@pbru.ac.th