Logo

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม ในการจัดงานการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ชิงถ้วยพรมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมาะราชทานสรี ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Phetchaburi Rajabhat University (PBRU) 38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032-708605 โทรสาร. 032-708-653, info@pbru.ac.th