อัตลักษณ์โรงเรียน

โรงเรียนสาธิต

ติดต่อเรา

ที่อยู่
38 หมู่ 8 ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000
เบอร์โทร 032-493295
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

https://www.facebook.com/satitpbru.net/

ใบสมัครรับนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนสาธิตฯ

ใบสมัครรับนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนสาธิตฯ

แบบฟอร์มเอกสาร ใบสมัครรับนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

  1. ใบสมัครรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  2. ใบสมัครรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ตารางเรียน

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี มุ่งพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์และภาษาต่างประเทศ ให้มีความสามารถแข่งขันด้านวิชาการในระดับสากล นำความรู้มาประยุกต์ใช้กับภูมิปัญญาท้องถิ่น และให้มีความรู้คู่คุณธรรมอยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่าและมีความสุข

พันธกิจ
1. ดำเนินการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย และพัฒนาหลักสูตรกระบวนการการจัดการเรียนรู้ และแหล่งการเรียนรู้สำหรับใช้ในโรงเรียนที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2. ส่งเสริมและร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ในการทดลอง ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาองค์กรความรู้ด้านศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ
3. ดำเนินการและส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account