Logo

อัตลักษณ์โรงเรียน

 “ซื่อสัตย์           มีวินัย             ใฝ่เรียนรู้          กตัญญู            มีภาวะผู้นำ”

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Phetchaburi Rajabhat University (PBRU) 38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032-708605 โทรสาร. 032-708-653, info@pbru.ac.th