Logo

site map

เกี่ยวกับ PBRU

คณะและหลักสูตร

สำหรับนักศึกษา

สำหรับบุคลากร

ข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวฝึกอบรมสัมมนาข่าวรับสมัครงานข่าวจัดซื้อจัดจ้างข่าวสำหรับนักศึกษาข่าวสำหรับบุคลากร





คณะ

   
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Phetchaburi Rajabhat University (PBRU) 38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032-493-300-6 และ 032-708605 โทรสาร. 032-493-308, info@pbru.ac.th