O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หน้าแรก  
  คำสั่ง ประกาศ ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
  1. คำสั่ง/ประกาศ/ข้อบังคับ
  ข้อบังคับด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
  1. ข้อบังคับ การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย 2553
  2. ข้อบังคับ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาอธิการบดี 2554
  3. ข้อบังคับ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี 2554
  4. ข้อบังคับ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ศูนย์ หัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงายที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 2554
  5. ข้อบังคับ การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น 2554
  ประกาศด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
  1. ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งผุ้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ 2557
  2. ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผุ้สมควรดำรงตำแหน่งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
  3. ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการรับโอนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษามาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2559
  4. ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งพนักงานราชการเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 2557
  5. ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการทดลองงานของพนักงานมหาวิทยาลัย
  6. ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ กรณีปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงาน 2554
  7. ประกาศ เกณฑ์การตัดสินผลสัมฤทธิ์ของงาน ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งสมรรถนะทางการบริหาร และระดับคุณภาพของผลงานตามประเภทตำแหน่ง เพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
  8. ประกาศ องค์ประกอบคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
  9. ประกาศ มาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงานและดำเนินงานกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
   
   

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Phetchaburi Rajabhat University (PBRU) 38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง
จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032-708605 โทรสาร. 032-493-296, info@pbru.ac.th

DTC.PBRU : Digital Technology Center PBRU.