O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
หน้าแรก  
  1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารและปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
  2. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ 5/2561 และการเสวนาทางวิชาการด้านการต่อต้านการทุจริต
  3. รับรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ระดับดีเลิศ
  4. รับรางวัลธรรมาภิบาลต้นแบบ : การนำความรู้เกี่ยวกับธรรมาภิบาลไปประยุกต์ใช้จนได้ผลเป็นที่ประจักษ์
  5. รับโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา สังคม ประเทศชาติ และนานาชาติ  รางวัลโพธิจักร ครั้งที่ 1
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Phetchaburi Rajabhat University (PBRU) 38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง
จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032-708605 โทรสาร. 032-493-296, info@pbru.ac.th

DTC.PBRU : Digital Technology Center PBRU.