O6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
หน้าแรก  
  1. คำสั่ง / ประกาศ / ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
  2. คำสั่ง / ประกาศ / ข้อบังคับ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
  3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2553
  4. ข้อบังคับ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย 2553
  5. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย 2553
  6. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง พฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา
  7. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง การตัดคะแนนความประพฤตินักศึกษา
  8. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา 2552
   
  พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
  1. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547
  2. พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547
  3. พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
  4. พระราชบัญญัติ การอุดมศึกษา พ.ศ. 2562
  5. พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ.2562
  6. พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2562
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Phetchaburi Rajabhat University (PBRU) 38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง
จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032-708605 โทรสาร. 032-493-296, info@pbru.ac.th

DTC.PBRU : Digital Technology Center PBRU.