O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
หน้าแรก  
  1. รายงานสถิติสำนวนการสอบสวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  2. สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Phetchaburi Rajabhat University (PBRU) 38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง
จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032-708605 โทรสาร. 032-493-296, info@pbru.ac.th

DTC.PBRU : Digital Technology Center PBRU.