O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
หน้าแรก  
  1. รายงานข้อมูลการขอรับบริการการแก้ปัญหาด้านคอมพิวเตอร์
  2. สถิติการให้บริการงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ชุดที่ 1
  2.1 สถิติการให้บริการงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ชุดที่2
  3. สถิติการใช้บริการห้องสมุด
  4. สถิติการให้บริการ งานตรวจสอบภายใน
  5. สถิติการใช้บริการห้องประชุมสันต์ธรรมบำรุง คณะวิทยาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
  6. สถิติการขอนุมัติกิจกรรมและดำเนินกิจกรรม กองนโยบายและแผน
  7. สถิติการเข้าร่วมกิจกรรม กองพัฒนานักศึกษา
  8. สรุปการเข้าร่วมกิจกรรม กองพัฒนานักศึกษา
  9. สรุปการเข้าร่วมกิจกรรมรายสาขาวิชา กองพัฒนานักศึกษา
  10. สถิติการเข้าร่วมกิจกรรมรายบุคคล กองพัฒนานักศึกษา
  11. การตัดคะแนนความประพฤติ กองพัฒนานักศึกษา
  12. สถิติผู้ใช้บริการงานบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
  13. สถิติ - สรุปจำนวนการใช้ห้อง นอกเวลาราชการและอุปกรณ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  14. สถิติการใช้่เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  15. สถิติการให้บริการเช่าชุดครุยประจำปี 2561-2562
   

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Phetchaburi Rajabhat University (PBRU) 38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง
จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032-708605 โทรสาร. 032-493-296, info@pbru.ac.th

DTC.PBRU : Digital Technology Center PBRU.