O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
หน้าแรก  
  1. การระบุ วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมิณความเสี่ยง และการจัดลำดับความเสี่ยง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีการศึกษา 2561 (ปีงบประมาณ 2562)
  2. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีการศึกษา 2561 (ปีงบประมาณ2562)
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Phetchaburi Rajabhat University (PBRU) 38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง
จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032-708605 โทรสาร. 032-493-296, info@pbru.ac.th

DTC.PBRU : Digital Technology Center PBRU.